Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLV/344/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 09-03-2022 w sprawie protestu przeciwko obniżeniu liczby godzin nauczania języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

§ 1. Wystąpić z protestem przeciwko obniżeniu wymiaru godzin nauczania języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zmniejszeniu wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Edukacji i Nauki, przewodniczącym rad gmin z terenu powiatu gliwickiego oraz posłom na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z terenu województwa śląskiego.
§ 3. Zaapelować do rad gmin z terenu powiatu gliwickiego o podjęcie uchwał w materii określonej w § 1 niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gierałtowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XLV/344/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 09-03-2022 w sprawie protestu przeciwko obniżeniu liczby godzin nauczania języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mnie.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XLV/344/2022.docx

Wersja XML