Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLV/343/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 09-03-2022 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) w związku z art. 17 ust. 1 pkt.11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 2268 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20.07.2020 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1461)

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o których mowa w § 1, zwane dalej usługami, przyznaje się osobom wymienionym w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:
1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy;
2) ocenę możliwości zapewnienia wnioskodawcy pomocy i opieki przez rodzinę.

§ 3. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od podsiadanego dochodu osoby lub rodziny, z tym, że minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowemu rodziny, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Odpłatność za usługi określa się zgodnie z zasadami wskazanymi w poniższej tabeli:

 

L.p. Wyrażona w procentach (%) wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość wskaźnika odpłatności w % ustalona od ceny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób samotnie gospodarujących Wysokość wskaźnika odpłatności w % ustalona od ceny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osoby w rodzinie
1 Powyżej 100%-150% 10% 20%
2 Powyżej 150%-200% 20% 25%
3 Powyżej 200%-225% 30% 40%
4 Powyżej 225%-250% 40% 50%
5 Powyżej 250%-300% 50% 60%
6 Powyżej 300%-350% 70% 80%
7 Powyżej 350% 100% 100%

 

 

§ 5. 1. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).
2. Koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych).

§ 6. Korzystający z usług są zobowiązani do regulowania należnych opłat gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, w wysokości wynikającej z decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. (stanowiącej iloczyn wykorzystanych godzin i ceny za 1 godzinę usług, uwzględniającej wskaźniki odpłatności, o których mowa w §4 uchwały), do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, może zostać zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat.
2. Częściowe zwolnienie z opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 przysługuje w przypadku, gdy zachodzi konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu.
3. Całkowite zwolnienie z opłat przysługuje w przypadku, gdy występuje przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
a) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym,

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rehabilitacyjnej;

c) korzystanie przez świadczeniobiorcę z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczych.


§ 8. Traci moc uchwała Nr III/22/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

  Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XLV/343/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 09-03-2022 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeni.pdf

 

Opublikowana Dz.U.W.Śl. poz. 1717 z 16.03.2022 r.

plik do pobrania: PDF343_odpłatność za usługi opiekuńcze Dz.Urz.Woj. Ślask..pdf

Stwierdzenie nieważności – w części

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Śl. NPII.4131.1.332.2022 z 13.04.2022 r.

plik do pobrania: PDF10_Rozstrzygnięcie nadzorcze 2 Wojewody Śląskiego uchwała nr XLV-343-2022.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML