Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - 08 luty 2022 rok

Strona archiwalna

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.32.2022 z dnia 08.02.2022r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r.
  poz. 1372 z późn. zm.),
 • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.),
 • uchwały Nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 • § 7 ust. 1 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020r. poz. 7280).

 

Z A R Z Ą D Z A M

  § 1

Przeznaczyć do zbycia nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr: 2003/3 o powierzchni 0.0177 ha,  2004/3 o powierzchni 0.0946 ha, 2006/6 o powierzchni 0.5075 ha, 2007/6 o powierzchni 0.1662 ha, 2009/10 o powierzchni 0.0953 ha i 2385/3 o powierzchni 0.0151 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Gierałtowice dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00095731/2 a prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Gierałtowice.

§ 2

Nieruchomości opisane w § 1 będą przedmiotem zamiany na nieruchomości oznaczone jako działki nr:  1939 o powierzchni 0.1151 ha i 2069 o powierzchni 0.1050 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Knurów dla  których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00124181/4 a prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Knurów oraz działki nr 1449 o powierzchni 0.2070 ha, 2070 o powierzchni 0.2123 ha oraz 2257/1 o powierzchni 0.0412 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Knurów dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00124180/7 a prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Knurów.

  § 3

Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl.  Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.32.2022

z dnia 08.02.2022r.

      

  WYKAZ

   NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - załacznik nr 1 do zarządzenia nr 0050_32_2022 z dnia _08_02_2022r.pdf

 

 

Wersja XML