Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki lokalne w 2022 roku

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2022 roku,
podatek od nieruchomości w górę, podatek od środków transportowych bez zmian.

Stawki podatku od nieruchomości pozostawały niezmienione od 2014 roku. Jednak wzrost inflacji, której wskaźnik w latach 2021-2022 prognozowany jest na poziomie 12,8%, spowodował gwałtowny wzrost kosztów funkcjonowania Gminy. Również reformy podatkowe przeprowadzone przez rząd (tzw. Program Polski Ład), znacząco przyczyniły się do zmniejszenia dochodów bieżących gmin. Ponadto Gmina obciążona jest zadaniami wykonywanymi na rzecz władz centralnych, które częściowo musi  realizować ze środków gminnych. Utrzymujemy również szkoły i przedszkola. Subwencja rządowa wystarcza na pokrycie niewiele ponad 50% kosztów ich  funkcjonowania. Władze Gminy, odpowiedzialne za dalsze funkcjonowanie naszego samorządu, zmuszone były do podniesienia stawek podatku po raz pierwszy od 8 lat. Było to konieczne, aby zapewnić funkcjonowanie szkół, przedszkoli, basenu, wodociągów, utrzymanie dróg, transport publiczny i realizację wielu innych zadań, niezbędnych do codziennego funkcjonowania naszej społeczności.

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH w 2022 ROKU

Budynki mieszkalne lub ich części, w tym piwnice, garaże, strychy, poddasza itp.

0,89 zł/m2

Garaże wolnostojące (niestanowiące części bud. mieszkalnego, w tym w budynkach gospodarczych) oraz garaże stanowiące samodzielne lokale lub garaże wielostanowiskowe

8,68 zł/m2

Budynki gospodarcze

8,68 zł/m2

Budynki pozostałe

8,68 zł/m2

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą

25,74 zł/m2

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,25 zł/m2

Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

12,04 zł/m2

Budowle, w tym związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków

2% wartości

Grunty pozostałe

0,54 zł/m2

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

1,03 zł/m2

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat

3,40 zł/m2

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,17 zł/ha

Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego

153,70 zł/ha

Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego

307,40 zł/ha

Lasy

46,6972 zł/ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

23,3486 zł/ha

 

Osoby fizyczne w 2022 roku podatki lokalne powinny zapłacić w kwotach wynikających z otrzymanych w 2022 roku decyzji,
w terminach:

I rata – 15 marca

II rata – 16 maja

III rata – 15 września

IV rata – 15 listopada

Wpłaty podatków:
u sołtysów do dnia terminu płatności
lub 
na konto Gminy Gierałtowice – nr konta na każdej na decyzji.

UWAGA – OD 30 LIPCA 2021 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA !!!
Należy korzystać tylko z numerów kont na decyzjach otrzymanych w 2022 roku!!!

Odbiorca wpłatyGmina Gierałtowice
Tytuł przelewu: „kod płatnika (na decyzji): 1234 (przykład), nr obiektu (na decyzji): NF/11 (przykład)”

WAŻNE ZASADY !!!

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w 2022 ROKU

Rodzaj pojazdu podlegającego opodatkowaniu

Stawka od 01.01.2019 do nadal
w Gminie Gierałtowice

 
 

samochód ciężarowy o DMC

 

 

powyżej 3,5t do 5,5t włącznie

480

 

powyżej 5,5t do 9t włącznie

650

 

powyżej 9t i poniżej 12t

800

 

samochód ciężarowy o DMC równej lub wyższej niż 12t, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

 

 

2 osie jezdne

 

 

zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

od 12t i poniżej 15t

790

 

od 15t i więcej

900

 

inny system zawieszenia

od 12t i poniżej 15t

860

 

od 15t i więcej

1260

 

3 osie jezdne

 

 

zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

od 12t i poniżej 25t

1050

 

od 25t i więcej

1310

 

inny system zawieszenia

od 12t i poniżej 25t

1550

 

od 25t i więcej

1630

 

4 osie jezdne i więcej

 

 

zawieszenie pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia

od 12t

2400

 

ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12t

1050

 

ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 12t i więcej,  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

 

 

2 osie jezdne

 

 

zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

od 12t i poniżej 31t

990

 

od 31t i więcej

1480

 

inny system zawieszenia

od 12t i poniżej 31t

1200

 

od 31t i więcej

1900

 

3 osie jezdne i więcej

 

 

zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

od 12t i poniżej 40t

1400

 

od 40t i więcej

1920

 

inny system zawieszenia

od 12t i poniżej 40t

1690

 

od 40t i więcej

2500

 

przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7t i poniżej 12t (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

450

 

przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 12t i więcej, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

 

 

1 oś jezdna

 

 

zawieszenie pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia

od 12t

660

 

2 osie jezdne

 

 

zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

od 12t i poniżej 33t

600

 

od 33t i poniżej 38t

910

 

od 38t i więcej

1240

 

inny system zawieszenia

od 12t i poniżej 33t

840

 

od 33t i poniżej 38t

1270

 

od 38t i więcej

1670

 

3 osie jezdne i więcej

 

 

zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

od 12t i poniżej 38t

810

 

od 38t i więcej

1100

 

inny system zawieszenia

od 12t i poniżej 38t

1100

 

od 38t i więcej

1380

 

autobusy, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

 

 

mniej niż 22 miejsca

900

 

22 miejsca i więcej

1600

 
 

15 lutego 2022 roku – deklaracja na podatek od środków transportowych oraz I rata podatku
15 września 2022 roku - II rata podatku od środków transportowych

Więcej informacji na  www.bip.gieraltowice.pl w zakładce PODATKI I OPŁATY LOKALNE oraz w  Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice, pok.104 i 107.

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

Wersja XML