Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Referacie Informatyki Urzędu Gminy Gierałtowice


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.235.2021

z dnia 18.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Gierałtowice
 ogłasza konkurs na wolne  stanowisko urzędnicze:

INFORMATYK
w Referacie Informatyki Urzędu Gminy Gierałtowice

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. administrowanie siecią komputerową,
 2. administrowanie serwerami,
 3. administrowanie sprzętem komputerowym,
 4. administrowanie infrastruktury sieciowej
 5. konfiguracja urządzeń sieciowych
 6. administrowanie oprogramowaniem,
 7. serwis sieci komputerowej,
 8. serwis sprzętu komputerowego,
 9. serwis urządzeń mobilnych,
 10. serwis sieci telefonicznej wraz z centralą telefoniczną,
 11. serwis sprzętu poligraficznego,
 12. archiwizacja danych,
 13. regularne i bieżące tworzenie kopii zapasowych z urządzeń sieciowych,
 14. tworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci LAN Urzędu,
 15. publikacja treści na stronie BIP, WWW oraz INTRANET,
 16. opracowywanie analiz, pism, sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych przez Referat Informatyki,
 17. przydzielanie użytkownikom identyfikatorów, haseł oraz uprawnień do sieci,
 18. udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych w codziennej pracy realizowanej z wykorzystaniem sieci komputerowej,
 19. współpraca z producentami oprogramowania i dostawcami sprzętu sieciowego użytkowanego w Urzędzie,
 20. realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji  publicznej,
 21. przygotowywanie dokumentacji: technicznej, przetargowej,
 22. badanie i analiza rynku informatycznego,
 23. przeprowadzanie doraźnych szkoleń,
 24. ocena nadesłanych przez firmy ofert na sprzęt i oprogramowanie,
 25. udział w pracach komisji przetargowych.
 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie: wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe: 3 letni staż na stanowisku informatyka lub pokrewnym
 3. znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
 4. znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i pracą serwerów oraz ich monitoringiem, instalowania, konfigurowania i serwisowania stacji roboczych pracujących w sieci pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Windows,
 5. prawo jazdy kategorii B,
 6. obywatelstwo polskie;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia.
 10. Wymagania dodatkowe: 
  1. wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne,
  2.  doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej,
  3. doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie lub na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków (mile widziane),
  4. doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą klienta,
  5. znajomość procedur postępowania administracyjnego,
  6. wysokie umiejętności praktyczne w zakresie administracji sieciami komputerowymi
  7. praktyczna znajomość VLAN i routingu praktyczna znajomość VPN
  8. konfiguracja urządzeń typu UTM znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem zasobów informatycznych,
  9. bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących administrowania sieciami komputerowymi znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych aktów odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji wysokie umiejętności praktyczne w instalacji i konfiguracji stacji roboczych dla systemów operacyjnych z rodziny Windows,
  10. umiejętności praktyczne w konfigurowaniu stacji roboczych do pracy w sieciach komputerowych,
  11. umiejętności praktyczne w diagnozowaniu i serwisowaniu stacji roboczych pracujących w systemach operacyjnych z rodziny Windows,
  12. umiejętności praktyczne w instalacji, konfiguracji i monitorowania serwerów z systemami operacyjnymi Windows, Linux,
  13. umiejętność w konfiguracji urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android,
  14. doświadczenie w pracy i konfiguracji serwerów: Linux Red Hat, Windows,
  15. znajomość systemów do wirtualizacji (VMware),
  16. znajomość pracy i konfiguracji baz danych SQL: Oracle, MySQL, PostgreSQL, MSSQL,
  17. wiedza z zakresu instalowania, konfigurowania, zarządzania i serwisowania serwerów w oparciu o systemy operacyjne: Windows, Linux, VMware (ESXi),
  18. wiedza z zakresu instalowania, konfigurowania, zarządzania i serwisowania serwerów baz danych: SQL: MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL,
  19. znajomość języków (programowania): HTML,
  20. znajomość zagadnień związanych z systemami zintegrowanymi,
  21. znajomość zagadnień związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów,
  22. znajomość systemów klasy CMS,
  23. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę oprogramowania i sprzętu anglojęzycznego,
  24. znajomość przepisów prawa: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych aktów odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych,
  25. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
  26. dyspozycyjność,
  27. mile widziane posiadanie certyfikatów i zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych obejmujących swym zakresem powyższe zagadnienia: certyfikat zarządzania środowiskiem domenowym
 11. Umiejętności osobiste:
 12. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 13. samodzielność,
 14. umiejętności analityczne,
 15. umiejętność pracy w zespole,
 16. komunikatywność w mowie i piśmie,
 17. dokładność i skrupulatność,
 18. odporność na stres.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. obsługa monitora ekranowego i urządzeń biurowych powyżej 4 h dziennie,
 2. kontakty z klientami, przedstawicielami jednostek organizacyjnych itp., w tym kontakty telefoniczne i e-mail,
 3. praca związana z wyjazdami poza siedzibę Urzędu,
 4. stanowisko znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, na parterze, z wejściem dla osób niepełnosprawnych, bez możliwości korzystania z windy.
 5. Urząd Gminy zastrzega, celem sprawdzenia kompetencji pracownika możliwość zawarcia umowy na czas określony.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (wzór  stanowi załącznik do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny kandydata,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż w jednostkach samorządu terytorialnego,
 5. kserokopia zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 6. kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  oraz  umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,
 10. potwierdzenie zapoznania się z klauzula informacyjną dla kandydatów (załącznik do kwestionariusza osobowego kandydata),
 11. oświadczenie o następującej treści: „ Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji na w  Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”. 

 

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Informatyka w Referacie Informatyki ” – Nr naboru OKP.2110.3.2021”,  należy składać w kancelarii urzędu gminy na parterze, w pokoju nr 01, w terminie do 10 grudnia  2021r.  do godz. 15 – tej.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 

Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

DOCkwestionariusz-osobowy-kandydata.doc (73,00KB)
PDFOgłoszenie INF.pdf (1,52MB)