Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w miejscowości Paniówki w rejonie ul. Gliwickiej.

Gierałtowice, dnia 10.11.2021r.

PPG.6733.38.2021.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741/, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735/,

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 10.11.2021r. wydana została decyzja nr 43/2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu
w miejscowości Paniówki w rejonie ul. Gliwickiej”,

lokalizacja inwestycji na działkach nr: 7, 8, 930/48, 931/48, 869/52, 1244/52, 1335/52, 919/55, 920/55, 705/38, 921/55, 1336/52, 1337/52, 1338/52 (k.m. 1, obręb Paniówki)

 

na rzecz Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Seweryna Urbańskiego, „PAN-GAZ Częstochowa” S.A., ul. Ogrodowa 65, 42-200 Częstochowa

 

Treść decyzji zostanie udostępniona stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub droga elektroniczną pod adresem

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

 

PDFObwieszczenie Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w miejscowości Paniówki w rejonie ulicy Gliwickiej.pdf

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia:

Wersja XML