Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice - 02.11.2021 r.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.222.2021 z dnia 02.11.2021r.

 

w sprawie:  wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych

                 ustalenia wysokości wadium oraz powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie:

      Z A R Z Ą D Z A M

§ 1

Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gierałtowice – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

1. Maria Kuczera - przewodniczący

2. Józef Długaj -członek

3. Agnieszka Lazarowicz - członek

4. Barbara Kubicka - członek

5. Aleksandra Kuś - członek

 

do przeprowadzenia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.   

  

 § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

 

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050_222_2021_z dnia 02_listopada_w sprawie ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy.pdf

Wersja XML