Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. utrzymania obiektów komunlanych i szkód górniczych w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.201.2021
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Gierałtowice
 ogłasza konkurs na wolne  stanowisko urzędnicze:

Inspektor  ds. utrzymania obiektów komunalnych i szkód górniczych w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Gierałtowice
 

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Nadzorowanie stanu technicznego budynków i lokali stanowiących zasób Gminy.
  2. Zlecanie okresowych przeglądów budynków (przewody kominowe, instalacje gazowe, instalacje elektryczne) zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
  3. Bilansowanie potrzeb wynikających z powyższych przeglądów ze wskazaniem kolejności i pilności wykonania robót.
  4. Kwalifikowanie obiektów do bieżących remontów i napraw oraz ich zlecanie.
  5. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem budynków i lokali stanowiących zasób Gminy.
  6. Podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia oszczędności energii w sektorze komunalnym i podnoszenia efektywności energetycznej.
  7. Przygotowanie wniosków do kopalń o naprawę szkód górniczych w obiektach komunalnych, prowadzenie postępowania i uzgodnień w celu doprowadzenia do zawarcia ugody.
  8. Przygotowanie wniosków o zwrot kosztów zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej inwestycji realizowanych przez gminę, prowadzenie  postępowania i uzgodnień w celu doprowadzenia do zawarcia ugody.
  9. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do opiniowania planów ruchu zakładów górniczych.
  10. Przygotowywanie postanowień dotyczących prac geologicznych, planów ruchu itp., wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.
  11. Udzielanie pomocy mieszkańcom gminy w załatwianiu spraw indywidualnych dotyczących usuwania skutków szkód górniczych.
 4. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne),
 2. co najmniej  5 letnie  doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych i/lub urządzeń technicznych,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w szczególności z zakresu samorządu gminnego, finansów publicznych, gospodarki komunalnej, prawa geologicznego i górniczego, ochrony środowiska itp.,
 4. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych,
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 6. dyspozycyjność,
 7. prawo jazdy kategorii B (mile widziany własny samochód),
 8. obywatelstwo polskie;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe: 
  1. znajomość procedur i przepisów w zakresie prawa budowlanego,
  2. znajomość procedur postępowania administracyjnego,
  3. znajomość zasad kosztorysowania,
  4. doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej,
  5. doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z górnictwem i/lub geologią,
  6. doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą klienta.
 2. Umiejętności osobiste:
 1. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 2. samodzielność,
 3. umiejętności analityczne,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. komunikatywność w mowie i piśmie,
 6. dokładność i skrupulatność,
 7. odporność na stres.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. obsługa monitora ekranowego i urządzeń biurowych powyżej 4 h dziennie,
 2. kontakty z klientami, użytkownikami obiektów gminnych, wykonawcami prac zlecanych, przedstawicielami jednostek organizacyjnych itp., w tym kontakty telefoniczne i e-mail,
 3. praca związana z wyjazdami poza siedzibę Urzędu, w tym wymagająca dyspozycyjności również (okazjonalnie) poza standardowymi godzinami pracy,
 4. stanowisko znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, na parterze, z wejściem dla osób niepełnosprawnych, bez możliwości korzystania z windy.
 5. Urząd Gminy zastrzega, celem sprawdzenia kompetencji pracownika możliwość zawarcia umowy na czas określony.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (wzór  stanowi załącznik do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny kandydata,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż w jednostkach samorządu terytorialnego,
 5. kserokopia zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 6. kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  oraz  umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,
 10. potwierdzenie zapoznania się z klauzula informacyjną dla kandydatów (załącznik do kwestionariusza osobowego kandydata),
 11. oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji na w  Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”. 

 

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Inspektor  ds. utrzymania obiektów komunalnych i szkód górniczych w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice” – Nr naboru OKP.2110.1.2021”,  należy składać w kancelarii Urzędu Gminy na parterze, w pokoju nr 01, w terminie do 24 września  2021r.  do godz. 15 – tej.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 

Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

DOCkwestionariusz-osobowy-kandydata.doc
DOCXOGŁOSZENIE OŚGK (002).docx
 

Wersja XML