Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 07.09.2021 r.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.194.2021 z dnia 07.09.2021r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

przez Gminę Gierałtowice

 

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do wydzierżawienia działki stanowiące własność Gminy Gierałtowice, które zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gieraltowice.pl i na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.194.2021 z 07.09.2021r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości:

Rodzaj użytku, powierzchnia, [ha]

Pow. pod

dzierżawę

Wysokość stawki czynszu            i termin wnoszenia opłat

Termin wnoszenia opłat

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

1

 

działka nr 454/8, arkusz 35,  obręb Chudów, KW

GL1G/00039836/8

RV-0.1060

ŁIV- 0.3510

0.4570 ha

38,61 zł/ zwolnienie z podatku VAT. Czynsz naliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z dnia 26.08.2021r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 • opłata roczna,
 • płatność do 15 września
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • działka położona przy ul. Brzezina
 • dzierżawa na okres do 3 lat

 

działalność rolnicza

2

działka nr 23, arkusz 15, obręb Przyszowice, KW GL1G/00113875/6

R IVa-0.1984

RIVb-0.2933

Br-RIVa-0.2092

dr-0.0065

1475 m2

870,25 zł +23% podatku VAT. Czynsz naliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.17.2021 z dnia 20.01.2021r., który będzie podlegał corocznej waloryzacji po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 • opłata miesięczna, płatność do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • działka położona przy ul. Polnej
 • dzierżawa na okres do 3 lat

teren pod działalność usługową

 

 

 1. W przypadku, jeżeli o dzierżawę będzie ubiegać się więcej niż jedna osoba może być ogłoszony przetarg.
 2. Dzierżawca niezależnie od czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości.
 3. Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48a oraz na stronach internetowych urzędu: www.bip.gieraltowice.pl, www.gieraltowice.pl  - okres wywieszenia wykazu: od 07.09.2021r. do 29.09.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 4. Informacje o działkach zamieszczonych w wykazie uzyskać można pod nr tel. 32 30 11 364 lub poprzez e-mail: pp@gieraltowice.pl

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę wrzesień 2021.pdf

 

Wersja XML