Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w Gierałtowicach przy ul. Ogrodowej.

Gierałtowice, dnia 25.08.2021r.

PPG.6733.33.2021.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741/, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735/,

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 23.08.2021r. wydana została decyzja nr 38/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu
w Gierałtowicach przy ul. Ogrodowej”, lokalizacja inwestycji na działkach nr:
166 (k.m. 4), 110, 112, 593/70, 517/75 (k.m. 6)

 

na rzecz Inwestora – PSG Sp. z. o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Natalię Bartelę, „i-projekt” Łukasz Kłak, ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice

 

Treść decyzji zostanie udostępniona stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub droga elektroniczną pod adresem

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

 

PDFObwieszczenie -Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w Gierałtowicach przy ul. Ogrodowej.pdf

 

 

Wersja XML