Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Gierałtowicach przy ul. K. Miarki i B. Prusa

Gierałtowice, dnia 25.08.2021r.

PPG.6733.30.2021.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 741/, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735/,

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 23.08.2021r. wydana została decyzja nr 37/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Gierałtowicach przy ul. K. Miarki i
B. Prusa”
, lokalizacja inwestycji na działkach nr: 114, 859/239, 328/117, 992/140, 2758/205, 2030/205, 2759/205, 2031/205, 2423/240, 2424/240, 2812/275, 2813/275, 312/116, 620, 2826/215, 2832/216, 2834/216, 300/80, 2867/274, 176
(gazociąg + strefa kontrolowana) 307/83, 677/84, 928/170, 379/102,
685/103, 658/105, 659/105, 1751/250, 3027/617, 3023/617, 2874/274,
669/115, 275/112, 3008/571 (k.m. 2,3),
(tylko strefa kontrolowana)

 

na rzecz Inwestora – PSG Sp. z. o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Serwacego Pierchały, Usługi Projektowe, ul. Kosynierów 9, 44-203 Rybnik

 

Treść decyzji zostanie udostępniona stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub droga elektroniczną pod adresem

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

PDFObwieszczenie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Gierałtowicach przy ulicy Miarki i Prusa.pdf

 

Wersja XML