Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, PN/23/2020.

Ogłoszenie nr 510417966-N-2021 z dnia 22.02.2021 r.

Gmina Gierałtowice: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 603389-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540225034-N-2020, 540231912-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN/23/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, obejmująca swoim zakresem między innymi: a. docieplenie ścian budynku w metodzie lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem silikonowo-silikatowym (budynek „starej” i „nowej” szkoły, oraz cokół sali gimnastycznej), b. izolację ścian fundamentowych (budynek „starej” i „nowej” szkoły, sala gimnastyczna), c. docieplenie stropodachów budynku wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej (budynek „nowej” szkoły oraz budynek sali gimnastycznej), d. docieplenie stropu nad pierwszym piętrem (budynek „starej” szkoły), e. wykucia oraz poszerzenia otworów okiennych oraz drzwiowych wraz z ułożeniem nadproży prefabrykowanych w ścianach zewnętrznych budynku, f. wymianę stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej (budynek „starej” i „nowej” szkoły, budynek sali gimnastycznej) oraz montaż nawiewników podokiennych, g. wymianę obróbek blacharskich i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, h. demontaż istniejących zadaszeń, balustrad, likwidację istniejących naświetli piwnicznych, zejść do piwnicy wraz z murami oporowymi, i. budowę nowych zejść do piwnicy wraz z ich odwodnieniem, j. rozbiórkę oraz odtworzenie istniejących nawierzchni zielonych, z kostki betonowej i opasek żwirowych usytuowanych przy cokołach budynku (budynek „starej” i „nowej” szkoły, budynek sali gimnastycznej), k. przebudowę istniejących kotłowni (węglowej oraz zasilanej na gaz płynny) na jedną wspólną kotłownię zasilaną gazem ziemnym o łącznej mocy 180 kW, l. budowę węzła cieplnego, m. budowę instalacji c.o. pomiędzy kotłownią gazową a nowym węzłem cieplnym, n. wykonanie instalacji elektrycznych związanych z kotłownią gazową, węzłem cieplnym oraz przeniesieniem zestawu pomiarowego energii elektrycznej, o. wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej (budynek „starej” i „nowej” szkoły, budynek sali gimnastycznej) p. budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 18 kWp (budynek „nowej” szkoły) wraz z uruchomieniem instalacji oraz uruchomieniem systemu pomiaru wyprodukowanej energii (licznik dwukierunkowy). W/w. roboty obejmują również wykonanie wszystkich koniecznych robót towarzyszących. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 855/286 usytuowanej w Chudowie, stanowiącej własność Gminy Gierałtowice. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone w czynnej jednostce oświatowej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby harmonogram prac prowadzonych w obiekcie był bezwzględnie ustalony z Zamawiającym oraz użytkownikiem obiektu (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie) w celu maksymalnego zminimalizowania niedogodności związanych z prowadzeniem robót budowlanych na obiekcie oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły oraz przedszkola jak i pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację projektową: a. projekt budowlany kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (opracowany przez: Projekt 3 Marek Pelc, 44-200 Rybnik ul. Św. Antoniego 1), b. projekt budowlany zamienny kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (opracowany przez: Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski, 44-100 Gliwice ul. Plebańska 4/3), c. projekt wykonawczy termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie (opracowany przez: Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski, 44-100 Gliwice ul. Plebańska 4/3), d. audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 52 w Chudowie (opracowany przez EkoEnerg Marek Adamus 44-122 Gliwice ul. Piastowska 18/3), e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, f. przedmiar robót. oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 4. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 45000000-7 Roboty budowlane, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45331110-0 Instalowanie kotłów, 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 5. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 6. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 10. Zamawiający określi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: a. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/wym. osób, b. uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 12. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45261210-9, 45310000-3, 45331110-0, 45333000-0, 45321000-3, 45324000-4, 45421000-4, 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2359067.92
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  16
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  16
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany "PLAST-BUD" Mariusz Dawidowski
Email wykonawcy: biuro@zrbplastbud.pl
Adres pocztowy: ul. Wiślana 17/4
Kod pocztowy: 44-119
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2195550.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2195550.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3193634.51
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia_UZP.pdf

Wersja XML