Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

P/SP-4/2020 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

prowadzonym w trybie art. 138o ustawy

Prawo zamówień publicznych

 

P/SP-4/2020

 

 na wybór wykonawcy zadania :

 

Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.

 

GIERAŁTOWICE

 2020 r.

 

 

Zamawiający, którym jest Gmina Gierałtowice, działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „ustawą pzp” lub „Prawem zamówień publicznych”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na kompleksową obsługę prawną wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.

 

I. Dane adresowe Zamawiającego:

Gmina Gierałtowice

44-186 Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 48

tel. (32) 30-11-340

fax (32) 30-11-351

e-mail: zp@gieraltowice.pl

NIP : 969-160-69-09

 

II. Informacje ogólne

1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w dniu 30.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego ww.bip.gieraltowice.pl.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej niżej wymienionych wybranych komórek organizacyjnych w Urzędzie Gminy Gierałtowice:

-Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych,

-Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

-Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

2. Zakres świadczenia obsługi prawnej winien odpowiadać zakresowi zadań wymienionych w pkt 1 komórek organizacyjnych zgodnie z aktualnym na dzień złożenia oferty Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Gierałtowice przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.50.2020 z dnia 10.03.2020r. oraz  zmianami przyjętymi Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.161.2020 z dnia 17.08.2020r.

3. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a) prowadzenie spraw oraz wykonywanie doradztwa lub zastępstwa procesowego lub prawnego przed sądami, organami administracyjnymi i egzekucyjnymi, w tym w szczególności przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO), RIO, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, właściwym Urzędem Skarbowym, NIK oraz przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu zlecenia,

b) sporządzania opinii prawnych i informacji prawnych,

c) doradztwa, opracowywania, uzgadniania i opiniowania pod względem redakcyjnym, merytorycznym i prawnym wewnętrznych aktów prawnych, w tym: zarządzeń, decyzji, projektów umów i porozumień pism o charakterze prawnym i projektów uchwał RG,

d) przygotowywanie projektów pism w reakcji na wnoszone środki ochrony prawnej,

e) udział w imieniu Zamawiającego w spotkaniach i naradach związanych z zadaniami objętymi zakresem zlecenia.

4. W ramach zlecenia Wykonawca będzie niezwłocznie opiniował przygotowane przez Zamawiającego projekty pism i orzeczeń w sprawie, jak również opiniował (w terminie do 7 dni) zagadnienia i problemy prawne przedstawione przez Zamawiającego. W sprawach skomplikowanych, wymagających kompleksowej analizy przedstawionego zagadnienia, termin ten ulegnie wydłużeniu o uzgodniony między Stronami okres; w takim przypadku w pierwotnym terminie Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wstępne stanowisko informujące o skomplikowanym charakterze zagadnienia.

5. Przygotowane przez Wykonawcę projekty pism i orzeczeń, jak również przedstawione przez Zamawiającego zagadnienia i problemy prawne, będą przekazywane Wykonawcy w wersji elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, a w razie potrzeby dokumenty dotyczące w/w spraw w wersji papierowej będą przekazywane Wykonawcy niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżących konsultacji telefonicznych w godzinach pracy urzędu.

6. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w pkt 1 odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, a także w siedzibie Zamawiającego (2 razy tygodniowo i w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo ). Zamawiający zapewnia pomieszczenie (miejsce) dla prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, z dostępem do sieci Internet oraz drukarki.

7. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obsługę prawną w wymiarze wynikającym z bieżących zadań, a w sprawach pilnych lub szczególnie skomplikowanych Zamawiający może wymagać obecności w siedzibie Zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin tygodniowo przez co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia (radca prawny, adwokat, prawnik zagraniczny).

 

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

79111000 – 5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego;

79112000 – 2 Usługi reprezentacji prawnej.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące :

A. posiadania wiedzy i doświadczenia. tj.

1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej usługi z zakresu pomocy prawnej na rzecz gminy ( lub innej jednostki samorządu terytorialnego) w zakresie kompleksowej obsługi prawnej co najmniej w zakresie wydziałów lub referatów gospodarki nieruchomościami czy ochrony środowiska, a także w zakresie obsługi prawnej zagadnień z zakresu zamówień publicznych oraz inwestycji komunalnych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - o wartości łącznie minimum 100.000 zł brutto (w ramach jednej usługi), oraz

B. dysponowania 4 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował 4 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 75), lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 823).

Osoba taka musi legitymować się co najmniej 36-miesięcznym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt A. i B. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentach.

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia,

2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniający warunki wskazane w pkt V.A.1. - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (Załącznik nr 3) oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających warunek określony w pkt V.B. (Załącznik nr 4).

 

Dodatkowo Wykonawcy winni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo powołać się na istnienie wpisu w powszechnie dostępnych rejestrach elektronicznych właściwych dla osób posiadających stosowne uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa wyżej (dot. odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, oraz wskazujący osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia i wykazy usług oraz osób muszą być dołączone z podpisami oryginalnymi przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów lub niepotwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy tego Wykonawcę z postępowania, bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

 

1. Zamawiający oraz Wykonawcy mogą porozumiewać się w sposób pisemny, telefonicznie lub elektronicznie (e-mail). Zamawiający żąda, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. przekazane elektronicznie były niezwłocznie potwierdzane pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą e-maili, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3. Pracownikami Urzędu Gminy uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych : p. Danuta Kozik

- w sprawach merytorycznych : p. Danuta Kozik, Marta Bruniany, Maria Kuczera

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

3. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

Forma pisemna wymagana jest do:

a) złożenia oferty,

b) powiadomienia zamawiającego o wycofaniu oferty,

5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. (Nie dopuszcza się złożenia oferty drogą elektroniczną lub faksową). Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność, zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, złożenia na niej własnoręcznego podpisu.

6. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia wykonawcy, o których mowa w ogłoszeniu, muszą być podpisane przez przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki, wraz z imienną/imiennymi pieczątkami.

7. O ile upoważnienie do podpisywania nie wynika z innych załączonych dokumentów, powinno być ono dołączone do oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

8. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

9. Do oferty powinny być dołączone wszystkie załączniki oraz dokumenty określone w niniejszym ogłoszeniu.

10. Wszelkie zmiany naniesione na ofertę oraz załączniki po ich opracowaniu, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.

11. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty z załącznikami były ponumerowane i ułożone w kolejności - zgodnie z numeracją.

13. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu lub w kopercie zamkniętej, z nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz z numerami jego telefonów (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci), która powinna być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona napisem: P/SP-4/2020 „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.”

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczą składania ofert z dopiskiem: ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie z dopiskiem WYCOFANE wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

15. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

IX. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert.

 

Termin składania ofert: do 05.01.2021r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - pok. nr 203

Termin otwarcia ofert: 05.01.2021r. o godz. 10:30

Miejsce otwarcia ofert :

Urząd Gminy Gierałtowice,

44-186 Gierałtowice,

ul. Ks. Roboty 48, Sala Sesyjna budynek B

 

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące zaproponowanej ceny.

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

1. Ceną oferty jest cena brutto – zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

2. Cena oferty obejmuje wynagrodzenie za cały okres objęty zamówieniem.

3. Z uwagi na to, że Zamawiający ustala, że formą wynagrodzenia za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe - podana cena oferty będzie niezmienna do końca realizacji zamówienia i zapłaty za przedmiot umowy.

4. Wykonawca powinien ponadto uwzględnić w cenie ryczałtowej wszelkie pozostałe koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty:

a. cenę oferty netto

b. stawkę podatku VAT

c. ostateczną cenę oferty brutto z uwzględnieniem podatku VAT.

Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późniejszymi zmianami)

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty winny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

 

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu.

Kryteriami oceny ofert są:

a) cena waga  50%

b) doświadczenie waga  50%

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

 

KRYTERIUM – cena 50%

W kryterium „cena”, oferta może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za całość zamówienia.

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

C = (CN / COB) x100 x 50 %

gdzie:

CN – najniższa zaoferowana cena brutto,

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej,

50 % - waga kryterium

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena (wartości nie podlegają zaokrągleniu).

 

KRYTERIUM - doświadczenie -  50%

W kryterium „doświadczenie” oferta może uzyskać maksymalnie 50punktów.

W ramach kryterium „doświadczenie” ocenie podlegać będzie:

 

a) wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w prowadzeniu obsługi prawnej co najmniej jednej gminy (lub innej jednostki samorządu terytorialnego) w zakresie obsługi co najmniej  3 wydziałów lub referatów urzędu gminy (lub innej jednostki samorządu terytorialnego) w zakresie merytorycznym odpowiadającym zakresowi zadań referatów wskazanych w punkcie III. 1 ogłoszenia (w okresie ostatnich 3 lat ) przez:

- minimum  11 miesięcy: 10 pkt.

-powyżej 11 miesięcy: 20 pkt

-powyżej 24 miesięcy 30 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej pozycji: 30 pkt.

Przez zwrot „w okresie ostatnich 3 lat” użyty powyżej Zamawiający rozumie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert)

b) wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie ilości gmin (lub innych jednostek samorządu terytorialnego), na rzecz których świadczono pomoc prawną (bądź jest ona nadal świadczona) w zakresie obsługi prawnej co najmniej jednego z wydziałów lub referatów urzędu gminy (lub innej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie merytorycznym odpowiadającym zakresowi zadań referatów wskazanych w punkcie III. 1 ogłoszenia (w okresie ostatniego roku):

- 1 gmina (lub inna jednostki samorządu terytorialnego): 10 pkt

- każda następna gmina (lub inna jednostka samorządu terytorialnego): 10 pkt.

Punkty przyznaje się za prowadzenie obsługi prawnej w opisanym powyżej zakresie w każdej wykazanej gminie (lub innej jednostki samorządu terytorialnego).

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej pozycji: 20 pkt.

Przez zwrot „okres ostatniego roku” użyty powyżej Zamawiający rozumie rok kalendarzowy 2020.

 

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „doświadczenie” zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie w formularzu „WYKAZ INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ” – załącznik nr 7

 

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

D = ( DOB / DN ) x100 x 50 %

gdzie:

DOB – liczba punktów wyliczona dla badanej oferty,

DN – maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium,

50 % - waga kryterium

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena (wartości nie podlegają zaokrągleniu).

 

3. Końcowa punktacja oferty zawierać będzie sumę punktów uzyskaną przez ofertę przy zastosowaniu obu kryteriów.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) nie zawiera wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

c) nie została podpisana przez umocowane do tego osoby,

d) formularz ofertowy został wypełniony w sposób uniemożliwiający uznanie oferty za prawidłowo złożoną ofertę (brak ceny, brak wskazania osoby Wykonawcy)

e) zawiera rażąco niską cenę.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do treści złożonych dokumentów lub oświadczeń, Zamawiający może zwrócić się o ich wyjaśnienie do Wykonawcy.

 

XII. Udzielenie zamówienia.

 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, a ponadto zamieści ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców. Zamawiający jednocześnie zastrzega, w oparciu o art. 70(1) § 3 Kodeksu cywilnego możliwość odwołania przetargu bez podawania przyczyn.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy.

 

Szczegółowe postanowienia wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 

XV. Uwaga odnośnie środków ochrony prawnej.

 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, jak dla postępowań poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

XVI. Pozostałe informacje

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty - załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
  3. Wykaz usług – załącznik nr 3
  4. Wykaz osób – załącznik nr 4
  5. Projekt umowy – załącznik nr 5
  6. Informacja w zakresie RODO –załącznik nr 6
  7. Wykaz informacji podlegającej ocenie punktowej – załącznik nr 7

 

Do pobrania: