Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

P/SP-3/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r”.

Nr sprawy: P/SP-3/2020                                    

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r”.

            Wójt Gminy Gierałtowice zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późniejszymi zmianami), w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.”,   wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
Wykonawcy wspólni:
1. Kancelaria Radcy Prawnego Józef Maślanka
ul. Wł. Broniewskiego 3, 44-190 Knurów
2. Mariola Hajduk
ul. Rejtana 21, 44-113 Gliwice

Cena oferty brutto wynosi: 104 796,00 zł.
(słownie: sto cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych
w ogłoszeniu
Cena:                     40%

Doświadczenie:     60%

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w ogłoszeniu.

 

Nr oferty (wg kolejności

składania)

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium cena

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium doświadczenie

Łączna ilość punktów

Oferta
nr 1

Wykonawcy wspólni:
1. Kancelaria Radcy Prawnego
Józef Maślanka ul. Wł. Broniewskiego 3,
44-190 Knurów
2. Mariola Hajduk
ul. Rejtana 21, 44-113 Gliwice

 

 

40 pkt

 

60 pkt

 

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia: 31.12.2020r.

 

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o wyborze oferty_BIP.pdf (51,46KB)