Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

P/SP-1/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r”.

Nr sprawy: P/SP-1/2020

                                  

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  dla zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późniejszymi zmianami), w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2021 r.”,   wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Puchała Wróbel Krupa Polifke Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
44-100 Gliwice, ul. O. J. Siemińskiego 33/2

 

Cena oferty brutto wynosi: 110 700,00 zł.
(słownie : sto dziesięć tysięcy siedemset zł. 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu:
Cena:                     40%

Doświadczenie:     60%

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w ogłoszeniu.

Nr oferty (wg kolejności

składania )

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium cena

Przyznana ilość punktów wg kryterium doświadczenie

Łączna ilość punktów

Oferta
nr 1

Puchała Wróbel Krupa Polifke

Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
ul. O. J. Siemińskiego 33/2
44-100 Gliwice

 

40 pkt

 

60 pkt

 

100 pkt

Oferta
nr 2

KRP Kancelaria Radcy Prawnego
dr Ireneusz Korczyński
41-400 Mysłowice, ul. Górnicza 7

37,50 pkt

60 pkt

97,50 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia : 05.01.2021r.
 

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o wyborze oferty_BIP.pdf

Wersja XML