Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”, PN/20/2020.

oznaczenie sprawy PN/20/2020        dnia: 01.10.2020r.       

                                                                                                                                 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”.

 

 

Numer oferty

 

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

 

Cena brutto oferty

 

 

 

Termin wykonania

zamówienia

Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę
(wymagany 5 lat)

 

Warunki płatności

 

1.

 

MB STERNAL BOGUSŁAW STERNAL
ul. Gliwicka 27, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

 

31 518,32 zł.

 

do 45 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

2.

MANUS COMPANY Marcin Matusiak
ul. Śląska 34/22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

34 437,81 zł.

 

do 45 dni kalendarzowych
 od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

3.

VELA PRO Spółka z o.o.
ul. Jana Smolenia 18, 41-902 Bytom

 

34 212,62 zł.

 

do 45 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno
-Usługowo-Handlowe „BUD-MET”
ul. Ks. Roboty 50, 44-186 Gierałtowice

 

35 372,23 zł.

 

do 45 dni kalendarzowych
 od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 39 324,00 zł.

 

PDFInformacja z otwarcia ofert__BIP.pdf

Wersja XML