Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”, PN/19/2020.

Gierałtowice, 02.09.2020 r.

 

Nr sprawy: PN/19/2020

 

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr rej. PN/19/2020 dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”

 

dot. unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   nr rej. PN/19/2020 dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”.

 

Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843
z późniejszymi zmianami) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  nr  PN/19/2020 na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”.

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający po stwierdzeniu, że cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie Gminy na rok 2020 sprawdził możliwość uzupełnienia  środków przeznaczonych na realizację zadania. Po analizie osiągniętych dochodów i planowanych wydatków stwierdził, że nie dysponuje kwotą pozwalającą na wybór oferty z najkorzystniejszą ceną. Nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, co obliguje go do unieważnienia postępowania zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje
o unieważnieniu postępowania wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty.

Zamawiający dziękuje Wykonawcom  za złożenie ofert i wyraża nadzieję, że przedstawione przez Zamawiającego przesłanki decyzji o unieważnieniu postępowania zostaną przyjęte.

 

 

 

Otrzymują:
1. MB STERNAL BOGUSŁAW STERNAL ul. Gliwicka 27, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Borczyk Agnieszka ul. Składowa 1a,
   41-814 Zabrze
3. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
 

Kopia:
IZP a/a

PDFUniewaznienie postepowania.pdf

 

DOCXOgloszenie o uniewaznieniu postepowania_UZP_udzieleniu zamowienia.docx
PDFOgloszenie o uniewaznieniu postepowania_UZP_udzieleniu zamowienia.pdf
 

 

Wersja XML