Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. oświaty w Referacie Edukacji.

                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.163. 2020 z dnia 21 sierpnia 2020r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Gierałtowice
 ogłasza konkurs na wolne  stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. oświaty w Referacie Edukacji  
Urząd Gminy Gierałtowice

 

 1. Wymiar czasu pracy½  etatu
 2. Miejsce wykonywania pracy:  
  Urząd Gminy  - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Gierałtowice ul. Powstańców Śl. 41
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją, rozliczaniem i nadzorem  dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
 2. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem i kontrolą realizacji dotacji oraz  programów rządowych realizowanych przez placówki oświatowe,
 3. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych,
 4. Rozliczanie kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego i nauki religii między jednostkami samorządowymi,
 5. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki przez dzieci i młodzież do lat 18 tu,
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją spraw organizacyjno-budżetowych referatu.    

4. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,
 2. co najmniej  2 letnie  doświadczenie zawodowe w zakresie zadań organizacyjno-finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach oświatowych,
 3. znajomość zagadnień i procedur wynikających z zakresu prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, finansów publicznych oraz samorządu gminnego.
 4. biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych,
 5. biegła obsługa programów oświatowych – Vulcan, Sigma oraz SIO,
 6. obywatelstwo polskie;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nieposzlakowana opinia.

 

 1. wymagania dodatkowe: prawo jazdy kategorii B

6. umiejętności osobiste:

 1. umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy pod presją czasu;
 2. komunikatywność w mowie i piśmie;
 3. dokładność i skrupulatność.

7. Warunki pracy na stanowisku:

 1. obsługa monitora ekranowego i urządzeń biurowych,
 2. bezpośrednia obsługa klienta,  w tym kontakty telefoniczne i e-mail,
 3. stanowisko znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym wysoki parter, z możliwością korzystania
  z windy,
 4. stanowisko związane z przemieszczaniem się po terenie szkoły a także przemieszczaniem
  do głównego budynku  Urzędu Gminy, który nie jest wyposażony w windy i podjazdy. 

8. wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata  ( wzór  stanowi załącznik do ogłoszenia  );
 2. list motywacyjny kandydata;
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż w jednostkach samorządu terytorialnego bądź jednostkach oświatowych.
 5. kserokopia zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
 6. kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r
  o pracownikach samorządowych;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  oraz  umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku;
 10. potwierdzenie zapoznania się z klauzula informacyjną dla kandydatów ( załącznik
  do kwestionariusza osobowego kandydata );
 11. oświadczenie o następującej treści: „ Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”. 

 

 

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Podinspektora
ds. oświatowych” – Nr naboru KP.2110.1.2020” należy składaćw kancelarii głównej Urzędu Gminy
na parterze, w pokoju nr 01, w terminie do 04 września 2020r.  do godz. 13 – tej.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 


Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Gminy w Gierałtowicachw rozumieniu przepisów o rehabilitacjizawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

 

 

Dodatkowych  informacji o naborze można uzyskać w Referacie Edukacji tel. 30-11-570 wew. 135 lub w Referacie Organizacyjno-Kadrowo-Płacowym : tel.  32  30-11-311.

 

PDFOgloszenie_podinspektor_Referat_Edukacji.pdf
DOCkwestionariusz osobowy kandydata.doc
 

 

Wersja XML