Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wschodniej części Przyszowic”.

oznaczenie sprawy PN/14/2020        dnia:07.07.2020r.

                                                                                                                                             

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa i wyposażenie placu zabaw we wschodniej części Przyszowic”.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

 

 

Termin wykonania zamówienia


Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę

 

Warunki płatności

 

1.

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA
 „EPX ARCHITEKTURA OGRODOWA”
Paweł Matera,
39-205 Pustków 288

 

 

25 000,00 zł

 

do 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

 


5 lat

 

do 30 dni

 

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS” Beata Wilgucka
44-203 Rybnik
ul. Por. K. Ogrodowskiego 30c

 

44 010,54 zł

 

do 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

3.

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A
41-600 Świętochłowice

 

25 805,40 zł

 

do 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

4.

BAUGART sp. z o.o.
44-190 Knurów, ul. Floriana 7

 

38 869,15 zł

 

do 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

 

5.

 

PPUH „TREX HAL” sp. z o.o.
44-206 Rybnik 6, ul. 1 Maja 26

 

34 781,04 zł

 

do 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

 

 

6 lat

 

do 30 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 26 412,00 zł.

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert BIP.pdf

 

 

Wersja XML