Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”, PN/8/2020.

        

Gierałtowice, dnia 03.06.2020 r.

 

PN/ 8 /2020                                                                   

 

 

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

 

 

dot. unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 nr rej. PN/8/2020 dla zadania: „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1986 z późniejszymi zmianami)
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  nr  PN/8/2020 na wykonanie zadania : Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”.

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający po odrzuceniu oferty Wykonawcy którego oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, stwierdzeniu, że cena najkorzystniejszej oferty  z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie Gminy na rok 2020 i 2021r. sprawdził możliwość uzupełnienia  środków przeznaczonych na realizację zadania. Po analizie osiągniętych dochodów i planowanych wydatków stwierdził, że w obecnej sytuacji nie dysponuje kwotą pozwalającą na wybór oferty z najkorzystniejszą ceną.
Nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, co obliguje go do unieważnienia postępowania zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Opis czynności wykonanych przez Zamawiającego:

 

W dniu 21.05.2020r. odbyło się otwarcie ofert.

W terminie składania ofert wyznaczonym do dnia; 21.05.2020r. wpłynęło 9 ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

Doświadczenie kierownika budowy (20%)

(deklarowana ilość realizacji)

Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę
(20%)

 

1.

ARCHI Sp. z o.o.

ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno

 

1 925 000,00 zł.

 

2

 

7 lat

 

2.

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza
Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 11,
41-308 Dąbrowa Górnicza

 

2 980 776,69 zł.

 

2

 

7 lat

 

3.

BAUPLATZ  SP. Z O.O.
ul. Centralna 142, 44-323 Połomia

 

2 621 470,83 zł.

 

2

 

7 lat

 

4.

 

Zakład Budowlano-Instalacyjny „ALFA”Wojciech Caputa w spadku
ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice

 

2 747 984,41 zł.

 

2

 

6 lat

 

5.

 

HAKKON Sp. z o.o.,
ul. Dehnelów 40/16
41-250 Czeladź

 

3 021 372,57 zł.

 

2

 

7 lat

 

6.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„SKID” Sp. z o.o.
ul. Polna 16, 43-250 Pawłowice

 

2 780 801,14 zł.

 

2

 

7 lat

 

7.

Firma A.S. s.c. Alojzy Polok,
Michał Świderek,
ul. Plebańska 9/3,
44-100 Gliwice

 

2 971 500,04 zł.

 

2

 

 brak informacji

 

8.

 

JS Invest Jacek Sielańczyk
ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice

 

2 675 489,52 zł.

brak załącznika wskazującego ilość zadań

 

7 lat

 

9.

Firma-Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mabapa Piotr Chudoba,
ul. Daszyńskiego 427,
44-151 Gliwice

 

2 651 821,47 zł.

 

2

 

7 lat

 

Zamawiający przystąpił do analizy i sprawdzania ofert złożonych w postępowaniu w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej. W trakcie badania ofert Zamawiający wezwał Wykonawcę ARCHI Sp. z o.o. do wyjaśnienia treści oferty pod względem badania rażąco niskiej ceny. Na podstawie otrzymanych wyjaśnień Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez ARCHI Sp. z o.o. , ul. Drzymały 5,
46-300 Olesno.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

 

               W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, że jedna z 9 złożonych ofert znacznie odbiegała od cen pozostałych i wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Sytuacja ta  wzbudziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Zamawiający stwierdził że cena oferty ARCHI Sp. z o.o. Wynosząca: 1 925 000,00 zł.  jest niższa o 23,51 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług tj. kwoty  2 516 654,61 zł .  natomiast w stosunku do średniej arytmetycznej złożonych w postępowaniu ofert  jest niższa o 28,93 %. od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert tj. kwoty: 2 708 468,85 zł.

 

Równocześnie  Zamawiający stwierdził, że składowe części wskazanej oferty, dotyczące:

dla zadania nr 1:
- branża budowlana (architektura i konstrukcja, zagospodarowanie terenu, elementy wyposażenia) są mniejsze o 443 820,47zł co stanowi 23,98% od wyceny w kosztorysie inwestorskim,
- instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji są mniejsze o 83 018,09 zł co stanowi 47,26% od wyceny w kosztorysie inwestorskim,
 - instalacje elektryczne i niskoprądowe są mniejsze o 112 680,03 zł co stanowi 52,90% od wyceny w kosztorysie inwestorskim,
- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej są mniejsze o 41 511,66 zł co stanowi 65,35% od wyceny w kosztorysie inwestorskim,
 

dla zadanie nr 2:

- remont posadzki żywicznej tarasu i schodów prowadzących na taras przy istniejącym budynku przedszkola są mniejsze o 48 381,43 zł co stanowi 85,86 % od wyceny w kosztorysie inwestorskim.

 

 Przytoczone składowe Zbiorczego Zestawu Kosztów Zadania, stanowią istotną, kluczową część przedmiotu zamówienia oszacowanego na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysu dla przedmiotowego zadania.  

 

W związku z powyższym w celu ustalenia, czy zaoferowana cena  oferty  jest  rażąco  niską ceną lub kosztem w stosunku do przedmiotu zamówienia a także w związku z  wątpliwościami Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,

 

 Zamawiający pismem z dnia 25.05.2020 r., zwrócił do Wykonawcy o udzielenie szczegółowych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, mających wpływ na wysokość ceny oferty, w szczególności w zakresie:


1/ oszczędności metody wykonania zamówienia –gdzie, na jakim etapie te oszczędności zaistnieją i w jakiej wysokości;

2/wybranych rozwiązań technicznych;

3/wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia –określenie w czym tkwi ich wyjątkowość, na czym polega i jakie efekty ekonomiczne przynosi;

4/oryginalności projektu wykonawcy;

5/kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  z 2018r. poz.2177 t.j.  z późn. zmianami, -wskazanie wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy.

6/pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

7/wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

8/wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska.

Zamawiający we wskazanym piśmie z dnia 25.05.2020 r. wezwał Wykonawcę do złożenia szczegółowych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów (dokumentów na potwierdzenie wyjaśnień) dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, mających wpływ na wysokość ceny oferty.

 

Ponadto Zamawiający pouczył Wykonawcę, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia muszą być merytoryczne oraz muszą jednoznacznie wykazać , że przedstawiona cena podana w formularzu oferty, za którą Wykonawca ma zamiar wykonać przedmiot zamówienia jest ceną realną.

 

Zamawiający wezwał Wykonawcę o przesłanie wszystkich informacji i dowodów, które uzna Wykonawca za istotne, na temat sposobu obliczenia ceny zamówienia, również tych, których Zamawiający nie wymienił  powyżej a mają istotny wpływ na cenę i koszty  oferty.

 Zamawiający prosił o udzielenie stosownych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz sposobu jej kalkulacji i wskazanie obiektywnych czynników mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego pismem z dnia 28.05.2020r. złożył wyjaśnienia w sposób ogólny bez jakichkolwiek dowodów potwierdzających kalkulację ceny.  Wykonawca nie przedstawił również żadnych dowodów umożliwiających Zamawiającemu dokonania oceny wyjaśnień w sposób obiektywny. Wykonawca przedstawił tylko swoje wyjaśnienia nie poparte żadnym dowodem.

 

            Wykonawca w swoich wyjaśnieniach powołał się między innymi na oferty zebrane od dostawców materiałów i wyposażenia strażnicy OSP oraz budynku przedszkola,
równocześnie wskazał że zaopatrzenie w materiały odbywałyby się  przeważnie u jednego stałego dostawcy, z którym firma współpracuje od ponad trzech lat w związku z czym może liczyć na spore rabaty.

 

Jednakże na potwierdzenie tego  Wykonawca nie przedstawił żadnego dokumentu będącego dowodem potwierdzającego stałą współpracę,  jak również nie przedstawił żadnej otrzymanej oferty na którą się powołuje.  Wykonawca nie przedłożył  dokumentu pokazującego kalkulację oszczędności.

Wykonawca powołuje się na długoletnią współpracę z dostawcami jednak ( zgodnie z KRS data rejestracji Wykonawcy ARCHI sp. z o.o. w KRS to: 19.07.2019r.)

 

Wykonawca jako znaczne oszczędności argumentuje  bliską lokalizacją siedziby Wykonawcy od miejsca inwestycji.
Odległość  pomiędzy Olesnem –siedzibą Wykonawcy a miejscem budowy tj. Paniówkami  to 90km.
 

Zdaniem Zamawiającego odległość 90km od miejsca budowy to koszt  180 km dziennie które muszą pokonać pracownicy fizyczni jak również pracownicy z kadry zarządzającej na dojazd na miejsce budowy nie jest odległością minimalizująca koszty.
Równocześnie Zamawiający akcentuje że  niezbędny czas dojazdu na wskazanej trasie  to 3godziny dziennie dla każdego pracownika.
W związku z tym, zdaniem Zamawiającego nie można mówić o oszczędnościach na kosztach dojazdu i kosztach pracowniczych jak to przedstawia Wykonawca.

 

Wykonawca wskazał, że będzie polegał na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, w związku z tym podmioty udostępniające swoje zasoby na potrzeby przedmiotowego zadania będą je w tym zakresie realizować.
W ofercie Wykonawca wskazał  następujących podwykonawców :

PPB PRO-BUD Wiesław Kowalski –Lubliniec (odległe o 60km)

INSTAL-PROJEKT usługi projektowe Mariusz Kościelny –Wieluń (odległe o 160 km )

PAWEL Krzysztof Rejman –Kluczbork (odległe o 113 km  )

ARCHITEKTOR sp. z o.o. Gorzów Śląski (odległe o 120 km )
 

Argumenty przedstawione przez Wykonawcę zaprzeczają , że pracownicy i osoby kierujące budową i robotami budowlanymi mieszkają niedaleko miejsca inwestycji i nie ponoszą większych kosztów.

Dalekie usytuowanie siedziby Firmy Wykonawcy  i wskazanych Podwykonawców nie można traktować jako oszczędności tylko jak czynnik powodujący wzrost kosztów dojazdy i roboczogodzin.

 

                  Nawiązując do wyjaśnień przedstawionych przez Wykonawcę wynika, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zamieszkują  we wskazanych powyżej miejscach a wiec w miejscach oddalonym  od 60 do 160 km od miejsca wykonywania zamówienia. Przedstawionego argumentu nie można potraktować jako obiektywnego czynnika powodującego zmniejszenie kosztów Wykonawcy.

 

Wykonawca wskazuje, że planuje szybko zrealizować zadanie  z uwagi na wieloletnie doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi poszczególnych branż ,  może liczyć na  sprawna współpracę z firmami wykonawczymi oraz szybkie zrealizowanie zamówienia.
W tym miejscu Zamawiający przypomina, że w SIWZ poinformował Wykonawców, 

że roboty budowlane będą prowadzone w czynnej placówce oświatowej -przedszkolu.

Zamawiający wymagał aby harmonogram prac prowadzonych w obiekcie był bezwzględnie ustalony z Zamawiającym oraz Użytkownikiem obiektu (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach) w celu maksymalnego zminimalizowania niedogodności związanych z prowadzeniem robót budowlanych na obiekcie oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola jak i pracownikom przedszkola.

W związku z tym, ze względu na funkcjonowanie obiektu  może to spowodować utrudnienie i wydłużenie części wykonywanych robót.

 

Zamawiający wyznaczając termin realizacji zamówienia do 30.04.2021r. analizował  zaplanowane technologie oraz inne czynniki mające na wpływ na realny czas wykonania zamówienia.

 

Wykonawca oprócz swoich wyjaśnień nie przedstawił innych dowodów potwierdzających, iż cena oferty nie jest ceną rażąco niską. Nie przedstawił kalkulacji materiałów, kosztów pracy sprzętu, kalkulacji kosztów pracowniczych oraz innych dowodów na potwierdzenie okoliczności wiarygodnej ceny oferty.

 

Zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2020 r. KIO 170/20

Wyjaśnienia wykonawcy udzielone w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p. nie mogą mieć charakteru ogólnego, nie mogą ograniczać się do zapewnienia, że wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie za podaną w ofercie cenę. Wykonawca, wezwany do udzielenia wyjaśnień, jest zobowiązany szczegółowo wskazać konkretne, dające się zweryfikować czynniki umożliwiające mu skalkulowanie ceny lub kosztu na niskim poziomie. Ponadto wykonawca winien przedstawić, w jakim stopniu dany czynnik wpłynął na obniżenie ceny.

 

Kolejny  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lutego 2020 r. KIO 110/20

wskazuje, że na wykonawcy spoczywa nie tylko obowiązek przedstawienia szczegółowych, wyczerpujących wyjaśnień, ale również w miarę możliwości również przedstawienia odpowiednich dowodów na ich poparcie, co w oczywisty sposób wiąże się z tym, że to właśnie na ich podstawie zamawiający dokonuje weryfikacji złożonych wyjaśnień. W niektórych przypadkach dowody mogą okazać się wręcz niezbędne. W szczególności, jeżeli mamy do czynienia z przedmiotem zamówienia, którego znaczna część jest pozyskiwana od innych podmiotów (np. zakup materiałów, produktów czy też wykonanie określonych usług przez podmioty zewnętrzne, podwykonawców).

 

W orzecznictwie KIO dość jednolicie jest prezentowany pogląd, że w razie  przedstawienia wyjaśnień lakonicznych i nie załączenia dowodów na ich poparcie, brak jest podstaw do ponownego wezwania Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający odstąpił od dodatkowych wyjaśnień.


Zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2020 r. KIO 2664/19

Przesłanką decydującą o tym, czy zasadne jest powtórne wezwanie wykonawcy o wyjaśnienia, jest treść pierwotnie udzielonych przez niego wyjaśnień. Zamawiający mają bowiem prawo ponowić wezwanie do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p., ale mają też obowiązek mieć na uwadze treść art. 7 ust. 1 p.z.p., który przewiduje podstawowe zasady udzielania zamówień, tj. zachowanie przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W świetle tych zasad zamawiający może ponownie wezwać wykonawcę do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, ale jedynie wtedy, kiedy wykonawca już za pierwszym razem udzielił konkretnych, spójnych wyjaśnień, które tylko w niektórych kwestiach wymagają doprecyzowania czy uzupełnienia. Natomiast nie można ponownie wzywać o wyjaśnienia wykonawcy, którego pierwotne wyjaśnienia z uwagi na ich ogólnikowość i lakoniczność w żaden sposób nie tłumaczą, skąd wynika taka, a nie inna cena oferty.

 

 

               W ocenie Zamawiającego cena oferty ARCHI sp. z o.o. nie obejmuje wszystkich kosztów niezbędnych do poniesienia przez Wykonawcę w celu realizacji robót zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  Na powyższe wskazuje m.in. fakt, że Wykonawca nie przedstawił kalkulacji oszczędności oraz dokumentów na potwierdzenie powyższego a informacje podane w wyjaśnieniach odbiegają od możliwości faktycznych oszczędności.

 

Złożone wyjaśnienia nie  usunęły wątpliwości Zamawiającego, że oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę o której stanowi art. 90 ust. 3.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 13 listopada 2012 r. sygn.. akt: KIO 2354/12) wyjaśnienia , nie powinny budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia , zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Wykonawcy wolno opisać dowolne przyczyny uzasadniające rzetelną kalkulację ceny oferty, jednak pod warunkiem, że maja one charakter obiektywny, dający się zweryfikować.

            Zaistnienie po stronie Wykonawcy obiektywnych czynników wpływających na wyliczenie zaoferowanej ceny powinno być udowodnione  w sposób niebudzący wątpliwości, co pozwoli na ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający nie podziela opinii Wykonawcy, że oferta cenowa jest realna, rzetelna i adekwatna do obecnych realiów rynku usług budowlanych. Stojąc na straży zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy ze względu na rażąco niska cenę.

             

W związku z tym, że obecnie nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, obliguje go do unieważnienia postępowania zgodnie z artykułem 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający dziękuje Wykonawcy za złożenie ofert i wyraża nadzieję, że przedstawione przez Zamawiającego przesłanki decyzji o unieważnieniu postępowania zostaną przyjęte.

 

Otrzymują:
1. ARCHI Sp. z o.o. ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno

2. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 11,
41-308 Dąbrowa Górnicza
3. BAUPLATZ  Sp. z o.o.  ul. Centralna 142, 44-323 Połomia
4. Zakład Budowlano-Instalacyjny „ALFA” Wojciech Caputa w spadku ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice
5. HAKKON Sp. z o.o. ul. Dehnelów 40/16, 41-250 Czeladź
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SKID” Sp. z o.o. ul. Polna 16, 43-250 Pawłowice
7. Firma A.S. s.c. Alojzy Polok,Michał Świderek ul. Plebańska 9/3, 44-100 Gliwice
8. JS Invest Jacek Sielańczyk ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice

9.  Firma-Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mabapa Piotr Chudoba, ul. Daszyńskiego 427, 44-151 Gliwice

 

 

 

Kopia:

IZPG a/a

PDFUnieważnienie postępowania.pdf

DOCXOgloszenie o uniewaznieniu postepowania_UZP_udzieleniu zamowienia.docx
PDFOgloszenie o uniewaznieniu postepowania_UZP_udzieleniu zamowienia.pdf
 

Wersja XML