Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19

Maj i Czerwiec 2020 r.

Uchwała Nr XX/152/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15-04-2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości - wchodzi w życie 1 maja 2020 r. pozwala przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości za maj i czerwiec do 30 września 2020 r.

W tym celu niezbędne jest złożenie oświadczenia i formularzadruki obowiązują od 1 maja 2020 r.

Oświadczenie i formularz mogą zostać przesłane tradycyjnie w formie papierowej lub elektronicznie przez ePuap, z wymaganym dla danej formy podpisem. Niestety dokumenty nie mogą być złożone przez email.

Aby przedłużyć termin płatności raty należy złożyć dokumenty przed jego upływem.

 

Kwiecień 2020 r.

W celu odroczenia płatności zaległości raty podatku od nieruchomości za kwiecień należy złożyć indywidualny wniosek na podstawie art.67a §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który mówi, iż organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Ubiegając się o odroczenie zaległości raty podatku od nieruchomości za kwiecień można wnioskować pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, udzielanej na podstawie sekcji 3.1. Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020 r., str.1). Może ona zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń grupowych) w dniu 31 grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19 i nie może nie przekroczyć 800 000 EUR na przedsiębiorstwo.

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wymagane jest we wniosku wyjaśnienie na czym owo pogorszenie płynności finansowej u danego przedsiębiorcy polega.

DOCPrzykładowy wzór wniosku o odroczenie terminu płatności za kwiecień.doc – do pobrania

XLSXWzór uproszczonego formularza_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc w zw. z COVID-19.xlsx – do pobrania

Wersja XML