Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Słoneczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.:

„Słoneczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT .

 

I. ZAMAWIAJĄCY

                Gmina Gierałtowice

                ul. Ks. Roboty 48

                44-186 Gierałtowice

                tel. (32) 30 11 000, e-mail: gk@gieraltowice.pl

                Osoby do kontaktu Józef Długaj (tel. 32 30 11 360), Ryszard Macha (tel. 32 30 11 368)

 

II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz.U. 2019 r. poz.1843).

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą Słoneczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT .

Kod CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, który skierują do realizacji zamówienia minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba.

 

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o oświadczenie złożone w formularzu ofertowym.

 

V. TERMIN REALIZACJI  do 31.08.2020 r.

 

VI. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Cena ryczałtowa wykonania usługi musi być tak skalkulowana, aby pokrywała wszelkie koszty wykonania usługi Cena oferty musi być skalkulowana zgodnie ze wzorem w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

Nie dopuszcza się wariantowości ceny, jak i zmiany cen w okresie realizacji zamówienia.

 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena: 100 %

 

VIII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Gierałtowice,
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, nie później niż do dnia 13.03.2020 r.  do godziny 14:00.

2. Ofertę można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera lub przesłać podpisany skan oferty drogą mailową na adres: gk@gieraltowice.pl

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Zamawiająca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Zamawiający opublikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej/ unieważnieniu postępowania  na stronie, na której zamieszone zostało zaproszenie do składnia ofert.

3. W toku dokonania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia lub procedury wyłącznie drogą pisemną lub elektroniczną (w tym e-mail). Pytania wniesione w terminie na 2 dni przed złożeniem ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wprowadzenia zmian z własnej inicjatywy. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian wymagających zmiany oferty, Zamawiający może przedłużyć również termin składania ofert.

6. Zamawiający opublikuje odpowiedź na wniesione pytania lub zmiany dotyczące postępowania, niezwłocznie, na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zaproszenie do składania ofert.

7. Termin płatności faktury – 30 dnia od daty dostarczenia do siedziby Urzędu.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

1) Formularz ofertowy.

2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

3) Opis przedmiotu zamówienia.

4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

5) PFU „Słoneczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice”

 

Załączniki:

 

 

Wersja XML