Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół  w Gminie Gierałtow

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół  w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice”

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  od 9 grudnia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół  w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice”PDFProjekt uchwaly_Stypendium Wojta Gminy Gieraltowice.pdf

 

  1. Formularz zgłaszania opinii.DOCXFormularz opinii_ stypendia.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 09.12.2019 r.

Wersja XML