Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-11-2019 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.)

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.
§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk

 

PDF   Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-11-2019 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.pdf

opublikowano Dz.Urz. Woj. Śląsk.: PDF117_stypendia sportowe Dz.Urz. Woj. Śląsk..pdf

rozstrzygnięcie nadzorcze: PDF59_rozstrzygnięcie nadzorcze_uchwała stypendia sportowe.pdf

Wersja XML