Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-11-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla ...

Na podstawie:

- art. 18 ust.2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);

- art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2068 ze zm.)

§ 1. W uchwale Nr XXIV/143/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 87 poz. 2483 z dnia 9 września 2004r.) w ten sposób, że:
1. W § 2 ust. 1. dodaje się punkt 5) o brzmieniu: „5) obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł”,
2. W § 4 dodaje się punkt 3) o brzmieniu: „3) obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk

 

PDF   Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-11-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą j.pdf

opublikowano Dz.Urz. Woj. Śląsk.: PDF116_zajęcie pasa drogowego opłata zmiana Dz.Urz.Woj.Śląsk.pdf

Wersja XML