Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020”.

 

oznaczenie sprawy PN/24/2019          dnia: 13.11.2019r.                                                                                                                                                               

Zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020”

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

(Waga 60%)

Czas reakcji

(Waga 20%)

Dodatkowy sprzęt
(zgodnie z deklaracją)
(Waga 20%)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Okres gwarancji

 

Okres realizacji zamówienia

1.

F.H.U. DAMEKS
Damian Turczyński

ul. Kordeckiego 39

41-407 Imielin

647 136,00 zł.

do 60 minut

3 szt.

do 15.04.2020r.

do 30 dni

 

Okres realizacji zamówienia

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9  do SIWZ.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  670 000,00 zł.

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert_BIP.pdf

 

 

Wersja XML