Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Gierałtowice.

Na podstawie art. 701 KC

Gmina Gierałtowice

ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew

na terenie Gminy Gierałtowice

 

 

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Gierałtowice.

 

 1. Na materiały przetargowe składają się:
  1. formularz oferty cenowej,
  2. projekt umowy,
  3. warunki przetargu,
  4. szacunek masy drewna drzew stojących z podziałem na sortymenty w wycena surowca drzewnego z września w2019 roku.

 

 1. Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, pok. nr 113, w godz. od 800 do 1500 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl .

 

 1. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 9.12.2019 r., do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice – sekretariat I piętro.

 

 1. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 17.12.2019 r.

Osoby upoważnione do porozumiewania się z oferentami:
- Józef Długaj  – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,

- Ryszard Mikołaj – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej,

- Katarzyna Pyka – Podinspektor Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 1. Gmina Gierałtowice zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

 

Gierałtowice, dnia 31.10.2019 r.

 

 

Zastępca Wójta Gminy Gierałtowice

Roman Włodarz

 

 

WARUNKI PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POCHODZĄCEGO Z WYCINKI DRZEW
NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE

 

1.            PRZEDMIOT PRZETARGU:

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Gierałtowice.

 

2.            PARAMETRY SUROWCA:

Parametry drewna opałowego zostały określone w załączniku do przetargu pn. "Szacunek masy drewna drzew stojących z podziałem na sortymenty i wyceną surowca drzewnego" .

 

3.            MASA DREWNA:

Wymiary i masę drewna opałowego określa załącznik do przetargu " Szacunek masy drewna drzew stojących z podziałem na sortymenty i wyceną surowca drzewnego”  na 113,44 m3.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Najwyższa oferowana cena netto na całość drewna opałowego.

 

UWAGA!!!

OFEROWANA PRZEZ KUPUJĄCEGO CENA WSKAZANA W OFERCIE CENOWEJ ZA CAŁOŚĆ DREWNNA OPAŁOWEGO TJ. 113,44 m3 NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ CENA WYWOŁAWCZA KTÓRA WYNOSI 8 560,29 zł. netto.

 

 1. LOKALIZACJA SKŁADOWANIA  DREWNA PO WYCIĘCIU: Działka nr 668/24 w Chudowie przy ul. Dwór.

                              

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:      do 9.12.2019 r., do godz. 10.00

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:     Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice – sekretariat ( I piętro)
 2. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 9.12.2019 r. godz. 10.15,  Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice (pok. nr 113).
 3. FORMA SPORZĄDZENIA OFERTY:
  1. 1 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z formularzem oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  2. 2 Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z dołączonym do niniejszego ogłoszenia formularzem oferty.
  3. 3 Załącznikiem do niniejszej oferty jest parafowany na każdej stronie projekt umowy na sprzedaż/ kupno drewna opałowego z dnia 17 grudnia 2019 roku.
  4. 4  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
   • Oferta na: „Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Gierałtowice” . Nie otwierać przed 9.12.2019 r. godz. 10.15 !
   • Dane i adres oferenta.
 4. O wyniku przetargu zostanie poinformowany każdy jego uczestnik.
 5. Jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty (dotyczy ofert najkorzystniejszych) o takiej samej cenie netto, wówczas decyduje kolejność wpływu ofert.
 6. Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert nie będzie brana pod uwagę.
 7. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w osobach:

 

 1. Osoby wymienione w pkt 13 niniejszej specyfikacji są również upoważnione do porozumiewania się z oferentami na etapie przeprowadzania niniejszego postępowania przetargowego.
 2. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży/kupna w terminie do 17.12.2019 r. W przypadku, gdy oferent nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie związanie ofertą wygasa.
 3. Podstawą wydania drewna Kupującemu, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie podpisany protokół przekazania/odbioru drewna opałowego.
 4. Koszty oraz wszelkie ryzyko związane ze zorganizowaniem załadunku, transportu
  i rozładunku drewna ponosi sam oferent.
 5. Kupujący zobowiązuje się zabezpieczyć drewno opałowe od daty podpisania protokołu przekazania/odbioru drewna opałowego tj. od jego oddania do dyspozycji Kupującego w miejscu jego składowania do czasu jego odbioru ponosić będzie wszelką odpowiedzialność związaną ze sposobem składowania i zabezpieczenia tego drewna na działce 668/24, która stanowi własność Gminy Gierałtowice.
 6. Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia
  i warunków przetargu, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

 

 

Zastępca Wójta Gminy Gierałtowice

Roman Włodarz

 

 

 

Załączniki:

PDFOgloszenie_wszystko.pdf
DOCXFormularz - oferty cenowej.docx
PDFszacunek brakarski Gierałtowice 09.2019 (002).pdf
DOCXUmowa projekt.docx
DOCXWarunki przetargu.docx
 

Wersja XML