Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi ...

Na podstawie

- art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.)

- art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 ze zm.)

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w ten sposób, że §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie na okres nie krótszy niż 7 dni projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe” wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionym.pdf

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Śląsk.: PDF111_konsultacje z org. pozarz. zmiana.Dz.Urz.Woj. Śląsk..pdf

Wersja XML