Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacja

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna

 1. Art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r. poz.1148 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania  administracyjnego

      (Dz. U.  2018r. poz. 2096 ze zm.).

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019r. poz.1040 z zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. 2018r. poz.2010).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych (Dz.U. 2010.244.1626)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz.391).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania( Dz.U .2019 poz. 1636 ).
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzenia Komisji  (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym(Dz. Urz. UE L 352     z 24.12.2013r.s.9.

 

Informacje dodatkowe

 1. Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.
 2. Pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa załącznik nr 1 do niniejszej procedury w biurze podawczym Urzędu Gminy w Gierałtowicach , ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice lub przesyła pocztą.
 3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 4. Informacje dotyczące wypełniana formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 4);         

- dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5).

Jeżeli  tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt.1-8 na str.6. 

 1. W wyniku zmian w ustawie z 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe, w odniesieniu do wniosków od 1 września 2019r. istotne będzie, aby :

- w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin czeladniczy,

- w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem młodociany zdał egzamin zawodowy.

W przypadku innych konfiguracji niż ww. nastąpi odmowa przyznania dofinansowania kształcenia pracownika młodocianego. Jednocześnie , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, rzemieślnik zatrudniający pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego zobowiązany jest być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej.

 

Dokumenty od wnioskodawcy

 1. Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (zał. nr 2).
 2. Załączniki do wniosku:
 1. kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,
 3. kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 5. kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzaniu albo zaświadczenie  (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu,
 6. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku w którym pracodawca ubiega się o pomoc praz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał. nr 3),
 7. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis            ( zał. nr 4),
 8. pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 9. inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy  (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)

Uwaga: załączniki wymienione w pkt.2     - kopie dokumentów pracodawca może  potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

 

Forma załatwienia sprawy

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej  na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało.

 

 Kwota dofinansowania:

- w przypadku nauki zawodu do 8081 zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy ( jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

-  10 000 zł. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe ( po 1 września 2019r.),

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy  - do 254 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu  miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Pliki do pobrania:   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - druki

 

Wersja XML