Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Remont bocznej drogi ul. Brzezina w Chudowie”.       

oznaczenie sprawy PN/18/2019          dnia: 25.09.2019r.

 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Remont bocznej drogi ul. Brzezina w Chudowie”.                                                                                                                                           

 

 

Numer

oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Cena brutto oferty

 

 

 

Termin wykonania

 zamówienia

 

 

 

Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę
(wymagany 2 lata)

 

 

 

Warunki

płatności

 

1.

 

 

Centrum Budowy Dróg Śląsk Anna Smorońska

ul. Kokotek 36,

41-700 Ruda Śląska

 

104 408,65 zł.

 

do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy

 

6 lat

 

do 30 dni

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

    

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 90 000,00zł.

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert_BIP.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML