Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice w 2019 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr  0050.208.19

Wójta Gminy Gierałtowice  z 17 września 2019 r.

 

 

Ogłoszenie konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie rozwoju sportu na terenie
Gminy Gierałtowice w 2019 roku

 

§ 1. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza nabór projektów o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych, na zadanie publiczne w zakresie rozwoju sportu 2019 r. we wszystkich dyscyplinach sportowych, w których realizowany jest cel publiczny Gminy Gierałtowice.

§ 2. Celem publicznym Gminy Gierałtowice w zakresie rozwoju sportu jest wzrost poziomu sportowego osób szczególnie uzdolnionych sportowo oraz osiąganie przez nie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

§ 3. Termin realizacji zadania publicznego:  01 październik 2019 r. - 31 grudzień 2019 r.

§ 4. Na realizację zadania określonego w § 1 zaplanowano  kwotę w wysokości 40 000,00 zł.

§ 5.  O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe:

 1. niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność na terenie Gminy Gierałtowice, realizujące cel publiczny z zakresu sportu,
 2. będące członkiem właściwego polskiego związku sportowego, szkolące zawodników biorących udział w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez ten związek, w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych,
 3. zrzeszające zawodników posiadających licencję zawodnika, wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

§ 6.  Z dotacji mogą być finansowane wydatki na:

 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. wynajem obiektów sportowych przeznaczonych do prowadzenia szkolenia sportowego,
 3. zakup sprzętu sportowego oraz zakup strojów sportowych,
 4. badania lekarskie i opiekę medyczną zawodników,
 5. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, opłat startowych,
 6.     opłaty członkowskie, wpisowe do rozgrywek, uprawnień zawodników do gry, licencje,
 7. delegacje i opłaty sędziowskie,
 8. wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej,
 9.    stypendia sportowe dla zawodników.

 

§ 7.  Termin i warunki składania wniosków

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez klub sportowy wniosku, na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w terminie do 25 września 2019 r.
 2. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym siedziby Urzędu Gminy Gierałtowice lub przesyła pocztą na adres Urzędu Gminy w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
 3. Do wniosku należy dołączyć aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności. Aktualnego odpisu z KRS-u pobrany z systemu internetowego nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami.
 4. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do wniosku muszą być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez uprawnione osoby - zgodnie ze statutem, KRS lub innym rejestrem.
 5. Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie określonym w ust. 2.
 6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia wniosku o braki formalne, w terminie do 3 dni od daty powiadomienia klubu wiadomością sms, mailem lub telefonicznie.

 

§ 8. Zasady udzielania dotacji

 1. Wnioskowana dotacja może stanowić 100% całkowitych kosztów realizacji zadania
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej we wniosku. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana. W takim przypadku klubowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 3. Finansowy wkład własny określony we wniosku może zostać proporcjonalnie obniżony w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana.
 4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 1. zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodników klubu zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów,
 2. pożyczek lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 3. kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 4. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
 5. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 6. innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w  § 4 ust.1 niniejszej uchwały.

5.  Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. poziom sportowy, jaki reprezentuje klub w danej dyscyplinie;
 2. dotychczasowe osiągnięcia sportowe;
 3. posiadane zasoby kadrowe (liczba oraz kwalifikacje trenerów i instruktorów), rzeczowe, sprzętowe oraz doświadczenie w działalności sportowej w dyscyplinie, której wniosek dotyczy;
 4. całkowity koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz udział środków własnych.
 1. Oceny wniosków dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gierałtowice w drodze zarządzenia.
 2. W konkursie może być wyłoniona więcej niż jedna najkorzystniejsza oferta w danym zakresie.
 3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gierałtowice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.  Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Przekazywanie środków finansowych odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Gierałtowice a klubem, któremu przyznano dotację, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez wnioskodawcę skorygowanego kosztorysu, uwzględniającego wysokość przyznanej dotacji, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru.
 3. Podmiot dotowany w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 4. W przypadku otrzymania dotacji klub sportowy zobowiązany jest do umieszczania logo Gminy Gierałtowice oraz informacji, że zadanie jest finansowane/współfinansowane ze środków Gminy Gierałtowice, na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
 5. Informacja o zastosowanej promocji Gminy Gierałtowice jako udzielającego dotacji powinna się znaleźć w sprawozdaniu końcowym.
 6. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Biuro Promocji, Polityki Informacyjnej i Współpracy Urzędu Gminy w Gierałtowicach (tel. 32 30 11 307).

 

Załączniki:
DOCzarzadzenie-zal.2 - wniosek.doc
DOCzarzadzenie-zal.3 - korekta kosztorysu.doc
DOCzarzadzenie-zal.4 - umowa.doc
DOCzarzadzeni-zal. 5 - sprawozdanie.doc
 

Wersja XML