Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXV/217/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice

UCHWAŁA Nr XXXV / 217/ 05

 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 lipca 2005.

 

W sprawie:

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice.

 

Działając na podstawie przepisów:

-       art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

-       art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala:

§ 1

Przyjąć „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GIERAŁTOWICE
na lata 2005 - 2015

 

 

        Każda społeczność ludzka, mniejsza lub większa, gmina lub miasto, region lub kraj, jeśli dąży do własnego rozwoju, musi określić swój status wyjścia, by na jego bazie zdiagnozować potrzeby, opracować koncepcję zaspokojenia ich, a następnie; wypracować narzędzia do realizacji  i pozyskać odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe.

         Im bardziej jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z zaprzestania eliminacji negatywnych zjawisk w rozwoju społeczności ludzkiej i im bardziej jesteśmy świadomi korzyści jakie powstaną,  jeśli je w porę zażegnamy, to w takiej mierze w przyszłości, jesteśmy w stanie odnieść tym większy sukces.

         Transformacja gospodarcza niesie za sobą transformację społeczną, a ta z kolei, wymusza poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, strategicznych działań.

         Biorąc powyższe pod uwagę, władze samorządowe Gminy Gierałtowice uznały za niezbędne, opracowanie strategii polityki społecznej.

         Niniejsza strategia tworzy fundamenty do planowanego rozwoju i wychodzi naprzeciw aspiracjom i dążeniom mieszkańców Gminy Gierałtowice, ale równocześnie wskazuje źródło większej ich  aktywności.

         Z uwagi na społeczny charakter strategii, jej przygotowaniem zajął się Zespół  Roboczy powołany i kierowany przez Wójta gminy a w jego skład weszli pracownicy Urzędu Gminy, OPS, GCI a także mieszkańcy Gminy Gierałtowice.

         W oparciu o pozyskane materiały źródłowe, przeprowadzono gruntowną analizę stanu faktycznego, określono źródło tworzenia się problemów, wykazano dotychczasowy dorobek i opracowano koncepcję - misję działań w przyszłości.

         Można stwierdzić, że strategia w znaczącym stopniu pozwoliła odpowiedzieć na nurtujące władzę i społeczność lokalną pytania, co do określenia kierunku rozwoju na płaszczyźnie, społecznej - walki z bezrobociem, z biedą, na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej, oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życiu kulturalno - społecznym. gminy.

         Jej rola w przyszłości to wytyczać kierunki działania a równocześnie stanowić źródło odniesienia i porównania.

         Strategia społeczna Gminy Gierałtowice, dzięki bogatej, merytorycznej treści, zapewnia sobie odpowiednią, nadrzędną pozycję wśród dokumentów o podobnym planistycznym charakterze. Wszelkie kolejne działania i kierunki rozwoju, powinny być zgodne z jej zapisami.

         Strategia ma bogate walory edukacyjne; stanowi małe kompendium wiedzy na tematy społeczne gminy.

         Dokument składa się z diagnozy obecnej sytuacji społecznej, analizy SWOT w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, określenia celów strategicznego rozwoju oraz monitoringu wdrażanych koncepcji.

         Przyjęty kierunek społecznego rozwoju, określony w strategii, jest zgodny z założeniami i priorytetami rozwoju regionalnego w skali powiatu, województwa, kraju i Unii Europejskiej.

 

Pliki do pobrania :

DOC01 Strona tytułowa.doc

DOC02 Spis treści.doc

DOC03 Wstęp.doc

DOC04 Rozdział 1_cz1.doc

DOC05 Rozdział 1_cz2 tab 9 i 10.doc

DOC06 Rozdział 1_cz 3.DOC

DOC07 Rozdział 2.DOC

DOC08 Rozdział 3.DOC

DOC09 Rozdział 4.DOC

DOC10 Zespoły opracowujące, materiały źródłowe.doc

 


informację wytworzył(a): Sławomir Osuch
za treść odpowiada: Henryka Górka
data wytworzenia: 2005-08-12

 

Wersja XML