Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXX/176/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015"

 

Uchwała Nr XXX/176/05

Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r.

 

 

W sprawie:

Uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015”.

 

 

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 Rada Gminy Gierałtowice uchwala

 § 1

Przyjąć „Strategię Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

SPIS TREŚCI

DOC01. Strona tytułowa.doc

 

DOC02. Wstęp.doc

DOC03. Położenie geograficzne i miejsce gminy w województwie.doc

DOC04. Ludność.doc

DOC05. Gospodarka.doc

DOC06. Inwestycje.doc

DOC07. Ochrona środowiska.doc

DOC08. Kultura i sport.doc

DOC09. Turystyka.doc

DOC10. Organizacje pozarządowe.doc

DOC11. Symbola Gminy Gierałtowice.doc

DOC12. Założenia ogólne Strategii Gminy Gierałtowice.doc

DOC13. Wnioski badań bezpośrednich.doc

DOC14. Analiza SWOT.doc

DOC15 Misja Gminy Gierałtowice i obszary strategiczne.doc

DOC16. Cele i zadania strategiczne.doc

DOC17. Wnioski i podsumowania.doc

DOC18. Zespoły opracowujące strategię.doc

DOC19. Dokumenty źródłowe.doc

DOC20. Załącznik 1 - Położenie Gminy Gierałtowice w Województwie Śląskim.doc

DOC21. Załącznik 2 - Podział Administracyjny Województwa Śląskiego.doc

DOC22. Załącznik 3 - Obszary Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego.doc

DOC23. Załącznik 4 - Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.doc

DOC24. Załacznik 5 - Kwestionariusz Ankiety Mieszkańcy.doc

DOC25. Załacznik 6 - Kwestionariusz Ankiety Pracodawcy.doc

 

informację wytworzył(a): Mateusz Papkala
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-02-10

 

Wersja XML