Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę..

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  od 1 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

1.Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice. DOCXProjekt uchwaly tygodniowy wymiar.docx2. Formularz zgłaszania opinii. DOCformularz opinii_tygodniowy wymiar.doc

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 1.02.2018 r.

Wersja XML