Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje


Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Gierałtowice

odbędzie się w dniu 21.02.2019r. o godz. 12 30 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48 A w Gierałtowicach.


Prace wykonane przez GSW-M Gierałtowice w poszczególnych sołectwach w 2018 roku:

 1. Chudów:

- przebudowa rowu melioracyjnego „O-3” na długości 60 mb

- odbudowa rowu melioracyjnego „O-3f” - 100 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „Ch-31” – 330 mb

 1. Gierałtowice:

- konserwacja i częściowa odbudowa rowu melioracyjnego „Be-10” na łącznej długości 390 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „O-25” – 1140 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „Be-7” – 670 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „Be-8” – 160 mb

- cztery naprawy sieci drenarskiej na działkach rolnych członków spółki

 1. Paniówki:

- konserwacja Potoku Paniówka  na długości  181 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „K-10”-  290 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „Ch-24a” – 366 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „K-7b”- 660 mb

- remont rowu melioracyjnego „Ch-20” – 98 mb

 1. Przyszowice:

- konserwacja rowu melioracyjnego „Ch-1” na długości 330mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „C-1c” – 230 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „Ch-1a” – 560 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „Ch-2a” - 522 mb

- konserwacja rowu melioracyjnego „Ch-2” -  345 mb

- konserwacja Potoku Cienka – 210 mb

- jedna naprawa sieci drenarskiej na działce rolnej 

Wymienione prace finansowane były zarówno ze składek członkowskich, jak i z dotacji wojewódzkiej i powiatowej przyznanej na tegoroczna działalność statutową Spółki. Łącznie prace objęły  8.594 mb rowów melioracyjnych i 324 mb sieci drenarskiej.

 

 


Działalność GSW-M Gierałtowice w 2018 roku.

W roku bieżącym w ramach działalności statutowej Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Gierałtowice wykonała konserwacje urządzeń melioracyjnych na łączna kwotę 140.230,95 zł. Środki te pochodziły zarówno ze składek członkowskich, jak i z dotacji wojewódzkiej
i powiatowej. Dodatkowo w ramach partycypacji przeprowadzono prace melioracyjne na terenie Paniówek. Łącznie we wszystkich sołectwach wykonano konserwacje 8.594 mb rowów melioracyjnych i 324 mb sieci drenarskiej. Szczegółowe rozliczenie finansowe i rzeczowe przedstawiono w poniższych tabelach:

 

Chudów

Gierałtowice

Paniówki

Przyszowice

Łącznie

Składki

20 144,71

19 769,45

15 501,00

14 610,89

70 026,05

UW Katowice

6 200,00

15 000,00

9 800,00

13 300,00

44 300,00

SP Gliwice

2 310,00

5 810,00

3 780,00

4 700,00

16 600,00

Inne

 

 

9 304,90

 

9 304,90

Suma

28 654,71

40 579,45

38 385,90

32 610,89

140 230,95

         

Koszt robót w zł

 

 

Chudów

Gierałtowice

Paniówki

Przyszowice

Łącznie

Składki

60

390

479

377

1306

UW Katowice

100

3092

531

1120

4843

SP Gliwice

330

830

540

700

2400

Inne

 

 

45

 

45

Suma

490

4312

1595

2197

8594

   

ROWY

   

Rozmiar w mb

           

 

Chudów

Gierałtowice

Paniówki

Przyszowice

Łącznie

Składki

0

270

0

54

324

UW Katowice

0

0

0

0

0

SP Gliwice

0

0

0

0

0

Inne

0

0

0

0

0

Suma

0

270

0

54

324

   

DRENY

   

Rozmiar w mb

 


Dotacje dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gierałtowice w roku 2018

W roku 2018 zostały przyznane naszej Spółce Wodnej dotacje przez:

 1. Starostwo Powiatowe w Gliwicach w kwocie 16.600,00 zł (udział własny ze składek członkowskich 17.000,00 zł).
 2. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 44.300,00 zł.

 

Środki przyznane przez Starostwo zostały zaplanowane na konserwacje rowów melioracyjnych:

- w Chudowie rów „Ch-31” mb 330

- w Gierałtowicach rowy „Be-7” i „Be-8” na łącznej długości mb 830

- w Paniówkach rów”K-7b” mb 540

- w Przyszowicach rowy „Ch-2” i „Ch-2a” na łącznej długości mb 700

Na dzień dzisiejszy tj. 21.08.2018r. rozpoczęto już prace na terenie Paniówek i Przyszowic.

 

Natomiast z dotacji wojewódzkiej zostały już przeprowadzone prace konserwatorskie na terenie:

                - Chudowa –prace melioracyjne w korycie rowu „O-3f”

                - Gierałtowic – wykoszenie Potoku Gierałtowickiego oraz rowu „O-25”

                - Paniówek – wykoszenie rowu „Ch-24a”

                - Przyszowic – konserwacja rowów „Ch-1a”, „Ch-1” i  „C-1c”.

W ostatnim etapie prac zostaną jeszcze przeprowadzone dalsze prace na terenie Paniówek.

 

 

Tegoroczne prace melioracyjne

W ramach działalności naszej Spółki Wodnej w roku bieżącym przeprowadzono już prace konserwatorskie obejmujące następujące rowy melioracyjne:

- w Chudowie – rów „O-3” na odcinku 60 mb wymieniono zniszczone połowice, uzupełniono ubytki w skarpach, wykoszono skarpy i odmulono dno;
- w Gierałtowicach – wykoszono koryto rowu „Be-10”, w ramach dalszych prac usunięty zostanie namuł, zalegający na skarpach rowu po zeszłorocznych pracach;
- w Paniówkach –wykonano konserwacje rowu „K-10” oraz  Potoku Paniówka na odcinku 180 mb.

Wszystkie te prace zostały sfinansowane ze składek członkowskich.

Ze względu na wejście w życie nowego Prawa Wodnego opóźnił się termin składania wniosków o przyznanie dotacji  dla spółek wodnych, a tym samym znacznie później w porównaniu do lat ubiegłych  będą przeprowadzone roboty wykonywane w ramach dotacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zakres prac objętych dotacjami zostanie określony przez Zarząd spółki po uzyskaniu informacji o przyznanej kwocie dotacji. Przypominamy, że w ubiegłym roku nasza spółka uzyskała dofinansowanie z UW Katowice w wysokości 50.000,00 zł, a ze SP Gliwice w wysokości 16.600,00 zł.

 

 

 

 

Wniosek o naprawę drenów

JPEGwniosek (1)-1.jpeg - pobierz wniosek 

 

Ul. Południowa w Gierałtowicach

Zakończyły się już prace melioracyjne prowadzone w rejonie ul. Południowej w Gierałtowicach, gdzie od lat mieszkańcy walczyli z podtopieniami nawet w okresach bezdeszczowych. W najtrudniejszej sytuacji byli miejscowi rolnicy, którym rośliny uprawne po prostu gniły stojąc w wodzie. Skale problemu przed przeprowadzeniem prac  przedstawiają poniższe zdjęcia.

Brak opisu obrazka
Rysunek 1 Zalane pola       

 

 

Brak opisu obrazka
Rysunek 2 Poziom wód w studzience drenarskiej

 

 

Przeprowadzone prace objęły wymianę  głównego zbieracza biegnącego wzdłuż ul. Południowej wraz z bocznymi sączkami. Całkowity koszt prac został pokryty przez PGG S.A. KWK „Sośnica” w ramach naprawy szkód górniczych. A ich realizacja nie byłaby możliwa bez zaangażowania naszej Spółki Wodnej oraz mieszkańców. Szczególne podziękowania należą się panu Damianowi Kuchcie.

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej

W dniu 22.02.2018r. odbyło się coroczne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Gierałtowicach, podczas którego  poruszone zostały najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem spółki.  W pierwszej kolejności przybyłym delegatom przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz opracowano plan prac i budżet na rok obecny. W związku z końcem pięcioletniej kadencji obecnego Zarządu przeprowadzono wybory, podczas których jednogłośnie podjęto decyzje o przedłużeniu mandatu dla obecnych członków Zarządu na następną kadencję. Ponownie w jego skład weszli: Stanisław Papkala (Chudów), Andrzej Czapelka (Gierałtowice), Zygmunt Strzoda (Paniówki), Marek Smołka (Przyszowice).  Głównym tematem dyskusji były szkody górnicze oraz współpraca z zakładami górniczymi, wysokość składki członkowskiej, konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy -  Prawo Wodne. 

Podsumowanie prac w roku 2017 wygląda następująco:

Sołectwo

Składki członkowskie

 

Dotacja UW Katowice

Dotacja SP Gliwice

Łącznie

Rozmiar mb/ha

Wartość

Rozmiar mb/ha

Wartość

Rozmiar mb

Wartość

Rozmiar mb/ha

Wartość

Chudów

 

114/0

3.558,77

1.071/0

12.500,00

350

2.170,00

1.535/0

18.228,77

Gierałtowice

 

381/10

13.739,39

3.046/0

12.500,00

890

5.785,00

4.317/10

32.024,39

Paniówki

 

0/12

17.202,79

965/2,5

12.500,00

590

3.835,00

1.555/14,5

33.537,79

Przyszowice

 

507/12,5

19.324,42

1395/0,5

12.500,00

740

4.810,00

2.642/13

36.634,42

 

Suma

 

1.002/34,5

 

53.825,37

 

 

6.477/3

 

50.000,00

 

2.570

 

16.600,00

 

 

10.049/37,5

 

 

120.425,37

Podsumowując:

 1. Ze składek członkowskich wykonano konserwacje rowów o łącznej długości 1.002 mb i naprawiono sieć drenarską odwadniające grunty o powierzchni 34,5 ha ( wartość wykonanych robót to 53.825,37 zł );
 2. Z Dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wykonano konserwacje rowów o łącznej długości 6.477 mb i naprawiono sieć drenarską odwadniające grunty o powierzchni 3 ha ( wartość wykonanych robót to 50.000,00 zł );
 3. Z Dotacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach wykonano konserwacje rowów o łącznej długości 2.570 mb ( wartość wykonanych robót to 16.600,00 zł );

 

 
 

 

Łączny przerób wyniósł : konserwacja rowów – 10.049 mb i naprawy drenarskie – 37,5 ha ( wartość robót 120.425,37 zł )

Zmiany w 2018 roku

Z dniem 01.01.2018r. wchodzi w życie nowe Prawo Wodne – Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 1566). Przepisy dotyczące działalności spółek wodnych zmienią się w niewielkim stopniu w porównaniu do obecnie obowiązujących. Największą zmianą jest wprowadzenie obowiązku umożliwienia wejścia na grunt w celu przeprowadzenia robót wynikających z obowiązku utrzymania urządzenia melioracji wodnych (Art. 208). Obowiązek ten dotyczy właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ, czyli gruntów na których bezpośrednio znajdują się urządzenia oraz gruntów sąsiednich. Wprowadzenie tego przepisu znacznie ułatwi wykonywanie spółce wodnej jej zadań statutowych i pozwoli wyeliminować sytuację, gdy prace melioracyjne są blokowane i nie ma możliwości przeprowadzenia ich kompleksowo np. na całej długości rowu melioracyjnego.

 

Apel do mieszkańców

Z roku na rok obserwujemy na terenie naszej gminy coraz liczniejsze lokalne podtopienia
i powstawanie małych zalewisk. Biorąc pod uwagę fakt, że Gierałtowice są gminą górniczą można śmiało zakładać, że problem ten będzie się nasilał. Działania podejmowane przez Gminną Spółkę Wodno – Melioracyjną Gierałtowice w obliczu skali tego zjawiska przypominają syzyfową prace, której efekty na dodatek bardzo łatwo zniszczyć. Szczególnie, że poza szkodami górniczymi poważnym problemem są awarie sieci drenarskiej, związane przede wszystkim z intensywnym rozkwitem budownictwa na terenie gminy. Związek pomiędzy rosnącą skalą budownictwa
a podtopieniami jest prosty: podczas prac ziemnych dochodzi do naruszenia lub całkowitego  zniszczenia rurociągów drenarskich, co powoduje, że woda nagle traci swoją dotychczasową drogę spływu, czego efektem są  podtopienia. Pośrednią przyczyną tego zjawiska jest fakt, że urządzenia melioracyjne, w tym sieci drenarskie, nie mieszczą się w kategorii uzbrojenia terenu i projektanci na etapie  planowania inwestycji nie  biorą pod uwagę możliwości natrafienia na nie podczas prac. Ponadto w większości przypadków (świadomie lub nie) projektanci nie kontaktują się z tutejszą spółką wodna, co zapewniło by ochronę  sieci drenarskiej. Sytuacje pogarsza fakt, że koszty usunięcia awarii drenarskich są bardzo wysokie, a także technicznie trudne lub wręcz niemożliwe.

Dlatego też zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej gminy, aby wszelkie praca budowlane uzgadniane były z tutejszą spółką wodna. Również w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na rurociągi drenarskie (nawet te na pierwszy rzut oka niedrożne i nie działające) należy  zgłosić ten fakt bezpośrednio do spółki wodnej lub do biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka-Leszczyny.

 Problemu awarii drenarskich nie da się całkowicie wyeliminować, szczególnie biorąc pod uwagę szkody górnicze, ale uzgadnianie inwestycji budowlanych ze spółką wodną pozwoli na znaczne zmniejszenie skali tego zjawiska . A zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć na inne niezbędne roboty melioracyjne, których na terenie naszej gminy nie brakuje.

 

Wersja XML