Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za rok 2016

 

                                                                                                                             

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.84.2017

                                                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                                              z dnia 11 maja 2017 roku

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach

Gminy Gierałtowice za rok 2016

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

53.600.662,32

50.400.537,90

94,03

A1. Dochody bieżące

52.792.803,32

50.173.878,53

95,04

A2. Dochody majątkowe

807.859,00

226.659,37

28,06

B. Wydatki

54.513.202,32

50.714.504,28

93,03

B1. Wydatki bieżące

49.009.749,32

45.593.226,81

93,03

B2. Wydatki majątkowe

5.503.453,00

5.121.277,47

93,06

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 912.540,00

-313.966,38

x

D. Wymagalne zobowiązania

x

0,00

x

D1. Wymagalne zobowiązania wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

x

0,00

x

D2. Wymagalne zobowiązania uznane za bezsporne

x

0,00

x

 

 

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki  z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA)

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%) 

 

1

2

3

4

A. Dochody

33.521,00

55.581,05

165,81

B. Wydatki

72.493,15

35.208,25

48,57

 

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego  w roku 2016

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

121.213,68

180.842,53

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie podmiotów

x

x

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł                         w roku 2016

 

Grychtoł Marian – rozłożenie spłaty na raty

Kłosek Ewelina i Norbert – umorzenie – kwota 636,00 zł

Matysik Czesław – umorzenie – kwota 697,00 zł

Matysik Barbara – umorzenie – kwota 571,00 zł

Szolc Franciszek – umorzenie – kwota 589,00 zł

Wałach Bogdan i Wioletta – umorzenie – kwota 582,00 zł

Wuzik Józef i Katarzyna – umorzenie – kwota 915,00 zł

Zajusz Roman – umorzenie – kwota 608,00 zł

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016

 

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

RSP „Przełom”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bismor Franciszek

Błaszczyk Marek

Bonk Jadwiga

Chmiel Arkadiusz

Czapelka Andrzej

Dudło Leszek

Gemander Henryk

Jojko Robert

Kłosek Ewelina

Kłosek Norbert

Konc Danuta

Kostka Grzegorz

Macha Rafał

Malcherek Leon

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

 

Matula Franciszek

Matysik Barbara

Matysik Czesław

Miczka Łukasz

Mrozek Grzegorz

Mrozek Stefan

Muszer Piotr

Nieradzik Eugeniusz

Organiściok Marek

Pilny Józef

Pilny Marcin

Połap Michał

Rajca Dorota

Rusin Bogdan

Rusin Krzysztof

Smołka Marek

Spyra Zygmunt

Swoboda Robert

Szczepański Jarosław

Szolc Bernard

Szolc Franciszek

Szolc Konrad

Szołtysek Piotr

Szołtysek Stefan

Tomula Stefania

Wałach Bogdan

Wałach Wioletta

Widuch Michał

Wilczek Jan

Wilczek Rafał

Wilk Ewa

Włodarz Roman

Wolnik Arkadiusz

Woźnica Grzegorz

Wuzik Józef

Wuzik Katarzyna

Zimończyk Jarosław

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za rok 2016.pdf

Wersja XML