Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej określa Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352),  jest odpowiedzią na konieczność implementowania w polskim porządku prawnym dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r.  mówi, że przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna udostępniona:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice (www.bip.gieraltowice.pl),
 2. udostępniona w serwisie internetowym Gminy Gierałtowice (www.gieraltowice.pl )
 3. w inny sposób np. na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu,
 4. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej 

Ustala się następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Urząd Gminy Gierałtowice:

 1. obowiązek informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji i ponownie wykorzystanej;
 3. zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępnienie lub przekazywane informacje.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji

Wniosek o ponowne wnosi się w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:

 1. Nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium.
 2. Została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat.
 3. Będzie wykorzystywana na innych warunkach niż zostały dla tej informacji określone;
 4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystanie

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd Gminy jest zobowiązany zawiadomić w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

 1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.
 2. Wójt Gminy Gierałtowice może nałożyć opłatę  za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wyłączenie odpowiedzialności 

 1. Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Wójt Gminy Gierałtowice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.
 2. Urząd Gminy Gierałtowice zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Odmowa ponownego wykorzystania informacji 

Zgodnie z treścią art. 14 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wójt Gminy Gierałtowice może odmówić zgody na ponowne wykorzystanie informacji publicznej w następujących przypadkach:
a) kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa  w art. 5 z przepisów

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:

Wersja XML